Novica

Državni zbor potrdil novelo Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE-A)

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Državni zbor je danes s 53 glasovi za in nobenim proti sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE-A), ki je bil obravnavan po skrajšanem postopku. Zakon prinaša manjše spremembe, ki bodo omogočile pravilen prenos evropske direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov v slovenski pravni red.

Z novelo zakona se v delu, ki se nanaša na končne odjemalce s samooskrbo iz obnovljivih virov energije, odpravllja napačen prenos 17. člena Direktive 2018/2001/EU, kjer proti republiki Sloveniji že teče odprt postopek ugotavljanja kršitve EU prava zaradi diskriminacije med različnimi končnimi odjemalci v postopku pridobivanja soglasij za priključitev. Z novim zakonom bodo imeli vsi končni odjemalci s samooskrbo iz obnovljivih virov energije pravico do enostavnega priključevanja naprav za samooskrbo ne glede na to, ali se odločajo za investicijo po t.i. starem modelu netiranja prevzetih in oddanih količin v omrežje, ali po novem načinu, kjer se bo omrežnina obračunala od celotne količine, prevzete iz omrežja, odjemalci pa bodo upravičeni do drugih ugodnosti.

Poenostavlja se tudi sam postopek vročanja soglasij za priključitev. Distribucijskemu operaterju zakon omogoča, da odločbe, izdane v postopku pridobitve soglasja za priključitev in v postopku pridobitve spremembe soglasja za priključitev za naprave za samooskrbo, katerih priključna moč ne presega 50 kW, vroča z navadno vročitvijo z vložitvijo v hišni predalčnik, poštni predal ali v elektronski predal naslovnika. Vročitev velja za opravljeno peti dan od dneva odpreme odločbe. S tem bo omogočeno izvajanje 17. člena Direktive 2018/2001/EU, ki določa, da mora distribucijski operater sprejeti ustrezne odločitve glede priključevanja naprav za samooskrbo v enem mesecu od prejema obvestila s strani končnega odjemalca.

Zakon ureja pravno podlago za izvajanje dodatnih nalog s področja spodbujanja energetske učinkovitosti, alternativnih goriv ali zmanjševanja emisij v prometu, ki jih bo opravljal Center za podpore in ne sodijo v okvir gospodarske javne službe operaterja trga. V praksi to pomeni, da bo lahko Center za podpore na podlagi pogodbe z resornim ministrstvom med drugim izvajal ukrepe spodbujanja okolju prijaznega tovornega prevozništva v cestnem prometu za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Ukrep, vezan na epidemijo COVID-19, namenja finančno spodbudo prometnemu sektorju v višini 10 milijonov EUR iz Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021 2023.

Zakon je objavljen v Uradnem listu RS, št. 189/2021.

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika