Novica

Državni zbor potrdil Zakon o oskrbi z električno energijo

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Državni zbor je 20. 10. 2021 s 75 glasovi za in 7 proti potrdil Zakon o oskrbi z električno energijo (ZOEE), ki v nacionalni pravi red prenaša Direktivo 2019/944/EU o skupnih pravilih notranjega trga električne energije. Zakon pomembno dopolnjuje zakonodajni okvir, saj se nanaša na ureditev novega modela trga, uvaja nove vloge na trgu, v središče postavlja aktivni odjem in razvoj trga s prožnostjo. Zakon prinaša precej novosti pri razmerjih elektroenergetskih podjetij s končnimi odjemalci, med drugim pravico do pogodbe z dinamično ceno, vlogo aktivnega odjemalca in neodvisnega agregatorja ter energetske skupnosti državljanov.

Zakon je objavljen v Uradnem listu RS. št. 172/2021.

Področje oskrbe z električno energijo je trenutno urejeno v Energetskem zakonu (EZ-1), ki ureja več področij in je z leti postal zelo obsežen in neobvladljiv. Temeljni cilj Zakona o oskrbi z električno energijo (ZOEE), je prenos področja oskrbe z električno energijo iz EZ-1 v samostojen zakon. Namen zakona je zagotoviti konkurenčno, varno, zanesljivo in dostopno oskrbo z električno energijo ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja ter vzpostaviti celovite konkurenčne, prožne, pravične in pregledne trge električne energije.

Prvo poglavje povzema temeljno ureditev celotnega področja, naslednja poglavja pa podrobno urejajo posamezna področja. Nekaterih področij Direktiva 2019/944/EU in posledično zakon praktično ne spreminjata. Sem spadajo osnovna načela delovanja trga, delitev na tržne in regulirane dejavnosti, pravna ureditev distribucijskega in sistemskega operaterja ter način določanja omrežnine.

Največ novosti vsebuje povsem novo poglavje o razmerjih elektroenergetskih podjetij s končnimi odjemalci. To poglavje podrobneje ureja že sedaj določene pravice končnih odjemalcev, kot je pravica do proste izbire dobavitelja električne energije, pravica do menjave dobavitelja ali pravica do jasnega in preglednega računa. Bolj jasno in podrobno so urejene pogodbene pravice končnih odjemalcev in določene posebne pravice gospodinjskih odjemalcev, ki so tudi potrošniki v smislu prava varstva potrošnikov. Pomembna novost je, da lahko končni odjemalec pogodbo o odjemu električne energije sklene z več dobavitelji hkrati.

Kot novost se uvaja pravica do sklenitve pogodbe z dinamičnimi cenami, torej cenami, ki se sproti prilagajajo trgu. Takšno pogodbo lahko zahteva vsak končni odjemalec, ki ima nameščen napredni števec. Pogodbe z dinamičnimi cenami pa mora zagotoviti dobavitelj, ki ima sklenjene pogodbe o dobavi električne energije z več kot sto tisoč končnimi odjemalci. Zakona tudi varuje končne odjemalce, saj jih mora dobavitelj pred sklenitvijo take pogodbe v celoti seznaniti s priložnostmi, stroški in tveganji pogodb z dinamičnimi cenami električne energije.

Dodatna novost so aktivni odjemalci, torej odjemalci, ki v omrežje električno energijo tudi oddajajo, lahko pa po potrebi prilagajajo svoj odjem. Čeprav so tovrstni odjemalci obstajali že do sedaj, je bil njihov položaj le deloma urejen na področju samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov. ZOEE odslej celostno ne glede na izvor električne energije ureja aktivne odjemalce. Ti odjemalci lahko brez nesorazmernih ali diskriminatornih zahtev vstopajo na trg, zanje pa ne veljajo nesorazmerne omrežnine.

Novost za končne odjemalce je tudi možnost vstopa novega akterja na trg električne energije, ki odjemalcem nudi izvajanje energetskih storitev. Zakon ga imenuje agregator. Agregatorji so izvajalci energetskih storitev, ki povezujejo posamezne uporabnike sistema. Odjemalec pogodbo o agregiranju sklene z neodvisnim agregatorjem, brez soglasja dobavitelja ali elektrooperaterja. Zakon določa temeljne pravice agregatorjev in pravila prilagajanja odjema preko agregiranja ter temeljne pravice končnega odjemalca v zvezi s tako pogodbo.

Pomembna novost so tudi energetske skupnosti državljanov, ki jih zakon ureja v pravni obliki zadruge. Znotraj energetske skupnosti so omogočeni prenosi električne energije med njenimi člani, pri čemer pa člani skupnosti ohranijo pravice, ki jih imajo kot končni odjemalci. Za energetske skupnosti državljanov veljajo nediskriminatorni, pravični, sorazmerni in pregledni postopki plačila omrežnine in vstopa na organiziran trg električne energije.

Zakon ureja tudi področje reguliranja Agencije za energijo in v celoti prenaša določbe, ki se nanašajo na izvajanje reguliranja naravnih monopolov na področju prenosa in distribucije električne energije. Določbe bodo zagotavljale stabilno ter predvidljivo regulacijo tudi v bodoče, kar bo odjemalcem zagotavljalo zanesljivo oskrbo za primerno ceno.

Pomembno področje, ki nadgrajuje obstoječo ureditev, je nadaljnji razvoj naprednega merjenja. Zakon zavezuje distribucijskega operaterja, da končnim odjemalcem vgradi napredne števce ter ureja pravico uporabnikov sistema, da na reguliran način pridobijo podatke o svoji oddaji in odjemu električne energije, pa tudi pravice drugih oseb do dostopa do teh podatkov.

Besedilo zakona

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika