Novica

Državni zbor sprejel novelo Energetskega zakona

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Poslanci Državnega zbora Republike Slovenije so na redni junijski seji 18. 6. 2019 po tretji obravnavi sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1B), ki odpravlja neskladnost prenosa evropskih direktiv v nacionalni pravni red, določa skladnost z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije in Smernicami za državno pomoč za okolje in energijo (2014-2020) ter prinaša koristi za odjemalce električne energije in zemeljskega plina.

Zakon sledi trendom prehoda v nizkoogljično družbo in predstavlja pomemben korak k usklajenosti z evropskim pravnim redom.

V zakonu se v celoti izpolnjuje obveznost pravilne namestitve energetske izkaznice za stavbe s celotno uporabno tlorisno površino nad 500 m2, kjer se pogosto zadržuje javnost in za njih velja obveznost izdaje energetske izkaznice iz 334. člena zakona ter niso v lasti ali uporabi javnega sektorja. Skladno z odločbo ustavnega sodišča je ustrezneje urejen postopek plačila denarne odškodnine zaradi gradnje energetske infrastrukture.

Novela zakona regulatorju trga Agenciji za energijo omogočia primerjavo vseh cenikov dobaviteljev na maloprodajnem trgu električne energije in zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce, preprečuje nepoštene načine prodaje elektrike in zemeljskega plina preko posrednikov in ureja obdelavo osebnih podatkov v sistemu naprednega merjenja s strani operaterjev, s čimer se zakon usklajuje s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov oziroma uredbo GDPR.

Zakon omogoča pravno podlago za sprejem uredbe, s katero bo Vlada Republike Slovenije določila vrsto naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in soproizvodnje toplote in električne energije, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje. Urejena je zakonska podlaga za samooskrbo z električno energijo proizvedeno iz obnovljivih virov energije na podlagi prenovljene Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, ki razširja možnost samooskrbe na večjo množico državljanov. Z dopolnitvami zakona se razširja nabor upravičenih vlagateljev vlog na razpise Agencije za energijo za dodelitev sredstev iz podporne sheme za obnovljive vire energije z namenom, da se izkoristi ves možni potencial investitorjev, ki postavljajo naprave na obnovljive vire energije. Podrobneje je predpisana zakonska podlaga za vzpostavitev celovitega procesa nadzora nad energetskimi pregledi za velike družbe. V primeru nedoseganja EU cilja deleža obnovljivih virov v končni rabi energije, zakon uvaja novost - statistični prenos energije iz obnovljivih virov, ki bo Sloveniji z naložbami v obnovljive vire v drugih državah EU omogočil izpolnjevanje obveznosti. Novela zakona določa strožje kazni za neizpolnjevanje zakonske obveznosti uporabe biogoriv v prometu.

Zakon bo po novem določal, da je tudi za izvrševanje pravic države iz kapitalskih naložb v sistemskem operaterju za prenos zemeljskega plina (poleg že treh obstoječih operaterjev električne energije), pristojna vlada. Te naložbe bo spremljalo ministrstvo, pristojno za energijo.

Zakon razširja vrste sistemskih storitev, ki jih je za zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja z elektroenergetskega sistema dolžan zagotavljati sistemski operater električne energije z zakupom na trgu električne energije. Po novem bo po zgledu ureditev iz sosednjih držav primarna regulacija, ki zagotavlja ravnotežje med proizvodnjo in porabo električne energije, postala plačljiva sistemska storitev. Plačilo bodo ob izpolnjevanju pogojev iz sistemskih obratovalnih navodil, prejeli izvajalci te storitve, v Sloveniji so to predvsem hidroelektrarne in Energetika Ljubljana - enota TE-TOL.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika