Novica

Državno prostorsko načrtovanje za daljnovod 2 x 110 kV Murska Sobota–Mačkovci

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji 19. redni seji sprejela Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za daljnovod 2 x 110 kV Murska Sobota–Mačkovci.

Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za daljnovod 2 x 110 kV Murska Sobota–Mačkovci, od SM 16 do SM 21, je pripravljen na podlagi pobude Ministrstva za infrastrukturo. Investitor daljnovoda je Elektro Maribor d. d.. Z izgradnjo tega dela daljnovoda bo z električno energijo zagotovljena celovita oskrba naselij in ostalih uporabnikov na širšem območju Goričkega, med drugim tudi železniškega prometa.

Sklep v skladu z drugim odstavkom 86. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) vsebuje cilje načrtovane prostorske ureditve, opis načrtovane prostorske ureditve z osnovnimi značilnostmi in okvirnim območjem in občinami, na območju katerih bo predvidoma načrtovana prostorska ureditev. Vsebuje navedbe o pobudniku in investitorju državnega prostorskega načrta, nosilcih urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi državnega prostorskega načrta, obveznost izvedbe postopkov celovite presoje in presoje vplivov na okolje, obveznosti vseh udeleženih v postopku v zvezi s pripravo državnega prostorskega načrta, ter seznam strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev.

V skladu z ZUreP-2 bo v postopku priprave državnega prostorskega načrta v fazi študije variant, predlagana varianta, ki bo s prostorskega, varstvenega, tehnološkega in ekonomskega vidika ocenjena kot najbolj sprejemljiva. Izveden bo postopek celovite presoje vplivov na okolje in ugotovljena sprejemljivost vplivov predloga najustreznejše variante in o tem pridobljena odločba.

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika