Novica

DV 2x400 kV Beričevo-Krško vklopljen v elektroenergetski sistem RS

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Okoli 12. ure je bil v elektroenergetski sistem RS za poskusno obratovanje do izvedbe tehničnega pregleda vključen DV 2x400 kV Beričevo-Krško. Dobrih 80 km dolg daljnovod je prinesel najkrajšo in najoptimalnejšo prenosno pot za prenos električne energije iz Posavja, kjer je največja proizvodnja električne energije, v osrednji del države z največjo porabo. Daljnovod zagotavlja prenos električne energije iz več smeri, s čimer se poveča varnost, zanesljivost in optimalno delovanje celotnega slovenskega elektroenergetskega sistema, s tem pa predvsem višjo kakovost storitev za porabnike. Visoka izkoriščenost prenosnega omrežja tako občutno zmanjšuje tudi izgube v njem.

Rezultati so aktualno izhodišče za oceno stanja in načrtovanje ukrepov energetske učinkovitosti na strateški in operativni ravni.

Dvosistemski daljnovod 2x400 kV Beričevo-Krško, katerega investicija je znašala 63 milijonov evrov, omogoča tudi dodatni prenos električne energije med sosednjimi državami in pripomore k izboljšanju zanesljivosti obratovanja celotne regije. V primeru večjih izpadov v  elektroenergetskem omrežju omogoča njegova prenosna zmogljivost povečanje propustnosti omrežja in prevzem dela tranzitnih pretokov. DV je omogočil tudi veji dostop porabnikov Slovenije do cenejše energije in do energije iz obnovljivih virov.  Z razvojem omrežja pa bo daljnovod 2x400 kV Beričevo-Krško pripomogel tudi k nadaljnji integraciji evropskega trga. Izgradnja daljnovoda pa je omogočila tudi izgradnjo digitalne magistrale optičnega omrežja slovenskega elektrogospodarstva.

Umeščanje Dv 2x400 kV Beričevo-Krško v prostor je potekalo vse od leta 1998 do sprejema uredbe o državnem lokacijskem načrtu leta 2006. Po sklenitvi služnostnih pogodb z lastniki zemljišč in izdanih več delnih gradbenih dovoljenj, se je gradnja fizično pričela jeseni leta 2011 in je trajala do jeseni leta 2013.

Pri načrtovanju daljnovoda je bila uporabljena kombinacija standardnih rešitev in opreme, uporabljenih na obstoječih 400 kV daljnovodih, ter novih sodobnih rešitev in tehnologij, ki bodo uporabljane pri novi generaciji slovenskih 400 kV daljnovodov. S projektno Elesovo ekipo je bilo nato delo na DV opravljeno z lastnim znanjem projektnega vodenja in nadzora, skladno z visokimi varnostnimi, tehničnimi in kakovostnimi standardi ter dobro inženirsko prakso, ob upoštevanju veljavne zakonodaje. Prav posebno skrb smo v družbi ELES pri gradnji namenili varovanju narave.


Podatki o daljnovodu:

  • Napetost 400 kV
  • Dolžina 80, 43 km
  • 227 stebrov
  • 635 km dostopnih poti,
  • poteka skozi 10 občin
  • 1925 lastnikov zemljišč
  • Investicija 63 mio evrov

© 2012 - 2023 Portal Energetika