Novica

Dvig prispevka za vplačila sredstev v Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji 109. redni seji določila, da družba GEN energija, d.o.o. s 1. 1. 2022 prične vplačevati v Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK mesečni znesek v višini 0,012 EUR za vsako prevzeto kilovatno uro električne energije, proizvedeno v NEK.

Upoštevajoč proizvedeno električno energijo v NEK v letu 2020 bo z novo vrednostjo vplačil na letni osnovi v Sklad NEK vplačano približno 35,7 mio EUR.

Skladno z določili meddržavne Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo (v nadaljevanju: meddržavna pogodba) je meddržavna komisija dne 14. 7. 2020 potrdila tretjo revizijo Programa razgradnje NEK in Programa odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva (v nadaljevanju: programa razgradnje NEK in odlaganja RAO in IJG). Pogodba v 11. členu določa, da vsaka pogodbenica zagotavlja redno vplačevanje sredstev v svoj posebni sklad, ki je ustanovljen na podlagi meddržavne pogodbe.

Potrjena programa razgradnje NEK in odlaganja RAO in IJG predvidevata, da bodo skupni stroški odlaganja RAO in IJG ter razgradnje NEK za Republiko Slovenijo znašali 1.164,4 mio EUR. Upoštevajoč že vložena sredstva v odlagališče NSRAO Vrbina bo morala Republika Slovenija zagotoviti še dodatnih 1.090,1 mio EUR sredstev.

GEN energija d.o.o. trenutno vplačuje sredstva v Sklad NEK na podlagi vladnega sklepa mesečni znesek v višini 0,0048 EUR za vsako prevzeto kWh, kar letno predstavlja približno 13 mio EUR vplačil v Sklad NEK.

Ker trenutna vplačila v Sklad NEK ne bodo zadostovala za pokrivanje stroškov vseh dejavnosti, ki jih predvidevata programa razgradnje NEK ter odlaganja RAO in IJG, Vlada RS od 1. januarja 2022 povišuje znesek, ki ga je družba GEN energija d.o.o. dolžna vplačevati v Sklad NEK iz sedanje vrednosti 4,8 EUR/MWh na 12,0 EUR/MWh. Dvig prispevka v Sklad NEK ne bo bistveno vplival na dobičke družbe, bo pa veliko prispeval k uresničitvi zavez iz meddržavne pogodbe in na dolgi rok bistveno razbremenil proračun Republike Slovenije.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika