Novica

Elektroenergetska bilanca prevzema in oddaje električne energije za leto 2020

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo je objavil podatke letne bilance prevzema in oddaje električne energije v prenosnem in distribucijskem sistemu v Sloveniji za leto 2020. Domača proizvodnja je v slovenski elektroenergetski sistem prispevala 12.728 GWh električne energije. Odjem končnih odjemalcev je znašal 13.743 GWh, kar je 4 % manj kot leta 2019. V Sloveniji smo v letu 2020 z domačo proizvodnjo pokrili 92,6 % porabe električne energije končnih odjemalcev.

Leto 2020 je zaznamovala nadpovprečna proizvodnja elektrike iz hidroelektrarn in jedrske elektrarne, zaradi manjšega končnega odjema pa tudi povečan neto izvoz.

V letu 2020 je znašal prevzem električne energije 22.868 GWh, od tega prevzem od proizvodnje v Sloveniji 15.748 GWh oz. 69 % in prevzem iz tujine (uvoz) 7.120 GWh oz. 31 % vse prevzete električne energije. Prevzem od proizvodnje električne energije v Sloveniji sestavlja prevzem od proizvodnje na prenosnem omrežju, ki je znašal 14.659 GWh oz. 64 % skupaj prevzete električne energije, in prevzem od proizvodnje na distribucijskem sistemu (vključno z zaprtimi distribucijskimi sistemi) v višini 1.089 GWh oz. 5 % vse prevzete električne energije. Domača proizvodnja, z upoštevanjem polovičnega deleža proizvodnje NE Krško, je v slovenski elektroenergetski sistem v letu 2020 prispevala 12.728 GWh električne energije, kar je 6 % več kot v letu 2019. Prevzem električne energije iz tujine, ki je v največji meri zagotovljen preko prenosnega omrežja, je bil v letu 2020 za petino nižji kot leto prej.

V letu 2020 je celotna proizvodnja iz NE Krško znašala 6.040 GWh, kar je 9 % več kot v letu 2019, proizvodnja iz hidroelektrarn na prenosnem sistemu pa 4.747 GWh oz. 12 % več kot leto prej. Termoelektrarne na prenosnem sistemu so v letu 2020 proizvedle 3.872 GWh električne energije, kar je 2 % manj kot leto prej.

Neto odjem električne energije v Sloveniji je v letu 2020 znašal 12.894 GWh oz. 56,4 % in oddaja v tujino (izvoz) 9.125 GWh oz. 39,9 % celotnega bruto odjema. Poraba električne energije odjemalcev, priključenih na distribucijski sistem, je znašala 10.977 GWh oz. 48,0 %, zaprtih distribucijskih sistemov (ZDS) 1.435 GWh oz. 6,3 %, neposrednih odjemalcev na prenosnem sistemu 92 GWh oz. 0,4 % ter poraba ČHE Avče 391 GWh oz. 1,7 % bruto odjema električne energije. Izgube na prenosnem in distribucijskem sistemu so v letu 2020 znašale 849 GWh, kar predstavlja 3,7 % bruto odjema električne energije.

Poraba električne energije se je v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 zmanjšala pri odjemalcih na distribucijskem sistemu za 4 %, poraba ZDS je bila nižja za 17 %, poraba neposrednih odjemalcev pa višja za 16 %. V letu 2020 je evidentiran za 3 % manjši izvoz električne energije kot v letu 2019. Za pokritje vseh potreb končnih porabnikov v Sloveniji (z vključenimi izgubami) je v letu 2020 evidentirana statistična pokritost porabe z domačo proizvodnjo električne energije v višini 92,6 %. Izgube električne energije na prenosnem in distribucijskem sistemu so bile v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 manjše za 1 %.

Podrobnejši prikazi bilance električne energije na javnem, prenosnem in distribucijskem omrežju v Sloveniji (zbirni letni in mesečni prikaz) so javno objavljeni v spodnjih časovnih vrstah na povezavah:

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika