Novica

Elektroenergetska bilanca prevzema in oddaje električne energije za leto 2022

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Direktorat za energijo na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo je objavil podatke bilance prevzema in oddaje električne energije v prenosnem in distribucijskem sistemu v Sloveniji za leto 2022. Domača proizvodnja je v slovenski elektroenergetski sistem prispevala 9.541 GWh električne energije. Odjem končnih odjemalcev je znašal 13.638 GWh, kar je 4% manj kot leta 2021. V Sloveniji smo v letu 2022 z domačo proizvodnjo pokrili 70% porabe električne energije končnih odjemalcev.

Leta 2022 je zaznamovala podpovprečna domača proizvodnja elektrike iz hidro in termoelektrarn ter povečan uvoz.

V obdobju januar - december 2022 je znašal skupni prevzem električne energije 22.391GWh, od tega prevzem od proizvodnje v Sloveniji 12.193 GWh oz. 54% in prevzem iz tujine (uvoz) 10.198 GWh oz. 46% vse prevzete električne energije. Prevzem od proizvodnje električne energije v Sloveniji sestavlja prevzem od proizvodnje na prenosnem sistemu, ki je znašal 11.181 GWh oz. 50% skupaj prevzete električne energije, in prevzem od proizvodnje na distribucijskem sistemu v višini 1.012 GWh oz. 4% skupaj prevzete električne energije. Domača proizvodnja (z upoštevanjem slovenskega 50% deleža proizvodnje iz JE Krško), je v slovenski elektroenergetski sistem v letu 2022 prispevala 9.541 GWh električne energije, kar je 19% manj kot v letu 2021. Prevzem električne energije iz tujine, ki je v največji meri zagotovljen preko prenosnega omrežja, je bil v letu 2022 za 2% višji kot leto prej.

V letu 2022 je celotna proizvodnja električne energije iz NE Krško znašala 5.302 GWh in je bila zaradi rednega remonta v oktobru za 2% nižja kot v letu 2021. Proizvodnja iz hidroelektrarn na prenosnem sistemu je v letu 2022 znašala skromnih 3.037 GWh in je bila zaradi najslabše hidrologije v zadnjih 10. letih za tretjino nižja kot leto prej. Termoelektrarne na prenosnem sistemu so v letu 2022 proizvedle skupaj 2.841 GWh električne energije, kar je najmanj v zadnjem desetletju in za 17 % manj kot v letu 2021. Elektrarne na distribucijskem sistemu so v letu 2022 skupaj proizvedle 1.012 GWh električne energije, kar je 8% manj kot leto prej. Od tega je bilo evidentirano 28% skupne proizvodnje električne energije iz sončnih elektrarn, 27% iz hidroelektrarn, 25% iz SPTE naprav, 12% iz elektrarn na bioplin, 4% iz elektrarn na biomaso, 3% iz baterijskih hranilnikovin 1% iz vetrnih elektrarn.

Neto odjem električne energije v Sloveniji je v letu 2022 znašal 12.792 GWh oz. 57,1% in oddaja v tujino (izvoz) 8.753 GWh oz. 39,1% celotnega bruto odjema. Poraba električne energije odjemalcev, priključenih na distribucijski sistem, je znašala 11.152 GWh oz. 49,8%, zaprtih distribucijskih sistemov (ZDS) 1.203 GWh oz. 5,4%, neposrednih odjemalcev na prenosnem sistemu 96 GWh oz. 0,4% ter poraba ČHE Avče 341 GWh oz. 1,5% bruto odjema električne energije. Gledano po napetostnih nivojih je znašal neto odjem na 110 kV napetostnem nivoju 563 GWh, na 1-35 kV nivoju 5.235 GWh in na 0,4 kV nivoju 6.654 GWh. Poraba gospodinjskih odjemalcev (na 0,4 kV napetostnem nivoju) je v letu 2022 znašala 3.493 GWh in je bila za 4% nižja kot leta 2021. Izgube na prenosnem in distribucijskem sistemu so v letu 2022 znašale 845 GWh, kar predstavlja 3,8% bruto odjema električne energije. Skupni odjem končnih odjemalcev (vključno z odjemom ČHE Avče in izgubami) je tako znašal 13.638 GWh.

Poraba električne energije se je v letu 2022 v primerjavi z letom 2021 zmanjšala pri odjemalcih na distribucijskem sistemu za 3%, poraba ZDS je bila nižja za 11%, neposrednih odjemalcev na prenosnem omrežju pa nižja za 7%. V letu 2022 je evidentiran za 1% večji izvoz električne energije kot v letu 2021. Za pokritje vseh potreb končnih porabnikov v Sloveniji (z vključenimi izgubami) je v letu 2022 statistična pokritost porabe z domačo proizvodnjo električne energije znašala 70%. Primanjkljaj električne energije je bilo potrebno zagotoviti s povečanim uvozom. Izgube električne energije na prenosnem in distribucijskem sistemu so bile v letu 2022 v primerjavi z letom 2021 večje za 1%.

Podrobnejši prikazi bilance električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju v Sloveniji (zbirni letni in mesečni prikazi) so javno objavljeni v spodnjih časovnih vrstah:

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika