Novica

Elektroenergetska bilanca prevzema in oddaje električne energije za leto 2023

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Direktorat za energijo na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo je objavil podatke bilance prevzema in oddaje električne energije v prenosnem in distribucijskem sistemu v Sloveniji za leto 2023. Domača proizvodnja je v slovenski elektroenergetski sistem prispevala 11.533 GWh električne energije. Odjem končnih odjemalcev je znašal 12.688 GWh, kar je 7% manj kot leta 2022. V Sloveniji smo v letu 2023 z domačo proizvodnjo pokrili 91% porabe električne energije končnih odjemalcev.

Leta 2023 je zaznamovala nadpovprečna domača proizvodnja elektrike iz hidroelektrarn.

V obdobju januar - december 2023 je znašal skupni prevzem električne energije 23.308 GWh, od tega prevzem od proizvodnje v Sloveniji 14.194 GWh oz. 61% in prevzem iz tujine (uvoz) 9.114 GWh oz. 39% vse prevzete električne energije. Prevzem od proizvodnje električne energije v Sloveniji sestavlja prevzem od proizvodnje na prenosnem sistemu, ki je znašal 12.956 GWh oz. 56% skupaj prevzete električne energije, in prevzem od proizvodnje na distribucijskem sistemu v višini 1.238 GWh oz. 5% skupaj prevzete električne energije. Domača proizvodnja (z upoštevanjem slovenskega 50% deleža proizvodnje iz JE Krško) je v slovenski elektroenergetski sistem v letu 2023 prispevala 11.533 GWh električne energije, kar je 21% več kot v letu 2022. Prevzem električne energije iz tujine, ki je v največji meri zagotovljen preko prenosnega omrežja, je bil v letu 2023 za 11% nižji kot leto prej.

V letu 2023 je celotna proizvodnja električne energije iz NE Krško znašala 5.323 GWh, kar je na podobnem nivoju kot v letu 2022. Proizvodnja iz hidroelektrarn na prenosnem sistemu je v letu 2023 znašala 4.792 GWh in je bila zaradi nadpovprečne hidrologije za več kot polovico višja kot leto prej. Proizvodnja iz termoelektrarn na prenosnem sistemu se z opuščanjem fosilnih goriv še naprej zmanjšuje. Tako je v letu 2023 skupna proizvodnja električne energije iz teh enot znašala 2.841 GWh, kar je enako kot leto prej. Elektrarne na distribucijskem sistemu so v letu 2023 oddale v omrežje skupaj 1.238 GWh proizvedene električne energije, kar je 22% več kot leto prej. Od tega je bilo evidentiranih 32% oddaje električne energije iz hidroelektrarn, 29% iz sončnih elektrarn, 23% iz SPTE naprav, 9% iz elektrarn na bioplin, 3% iz elektrarn na biomaso, 3% iz baterijskih hranilnikov in 1% iz vetrnih elektrarn.

Neto odjem električne energije v Sloveniji je v letu 2023 znašal 11.847 GWh oz. 50,8% in oddaja v tujino (izvoz) 10.620 GWh oz. 45,6% celotnega bruto odjema. Poraba električne energije odjemalcev, priključenih na distribucijski sistem, je znašala 10.523 GWh oz. 45,1%, zaprtih distribucijskih sistemov 852 GWh oz. 3,7%, neposrednih odjemalcev na prenosnem sistemu 66 GWh oz. 0,3% ter poraba ČHE Avče 406 GWh oz. 1,7% bruto odjema električne energije. Gledano po napetostnih nivojih je znašal neto odjem na 110 kV napetostnem nivoju 469 GWh, na 1-35 kV nivoju 4.811 GWh in na 0,4 kV nivoju 6.161 GWh. Poraba gospodinjskih odjemalcev (na 0,4 kV napetostnem nivoju) je v letu 2023 znašala 3.386 GWh in je bila za 3% nižja kot leta 2022. Izgube na prenosnem in distribucijskem sistemu so v letu 2023 znašale 841 GWh, kar predstavlja 3,6% bruto odjema električne energije. Skupni odjem končnih odjemalcev (vključno z odjemom ČHE Avče in izgubami) je tako znašal 12.688 GWh.

Poraba električne energije se je v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 zmanjšala pri odjemalcih na distribucijskem sistemu za 6%, poraba zaprtih distibucijskih sistemov je bila nižja za 29%, neposrednih odjemalcev na prenosnem omrežju pa nižja za 31%. V letu 2023 je evidentiran za 21% večji izvoz električne energije kot v letu 2022. Za pokritje vseh potreb končnih porabnikov v Sloveniji (z vključenimi izgubami) je v letu 2023 statistična pokritost porabe z domačo proizvodnjo električne energije znašala 90,9%. Primanjkljaj električne energije je bilo potrebno zagotoviti z uvozom. Izgube električne energije na prenosnem in distribucijskem sistemu so bile v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 manjše za 0,5%.

Podrobnejši prikazi bilance električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju v Sloveniji (zbirni letni in mesečni prikazi) so javno objavljeni v spodnjih časovnih vrstah:

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika