Novica

Elektroenergetska bilanca prevzema in oddaje električne energije za prvo polovico leta 2021

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo je objavil podatke bilance prevzema in oddaje električne energije v prenosnem in distribucijskem sistemu v Sloveniji za prvo polovico leta 2021. Domača proizvodnja je v slovenski elektroenergetski sistem prispevala 6.140 GWh električne energije. Odjem končnih odjemalcev je znašal 7.089 GWh, kar je 4 % več kot v prvi polovici leta 2020. V Sloveniji smo v prvi polovici leta 2021 z domačo proizvodnjo pokrili 87 % porabe električne energije končnih odjemalcev.

Prvo polovico leta 2021 je zaznamovala nadpovprečna proizvodnja elektrike iz hidroelektrarn ter visok neto izvoz.

V obdobju januar - junij 2021 je znašal skupni prevzem električne energije 11.427 GWh, od tega prevzem od proizvodnje v Sloveniji 7.341 GWh oz. 64 % in prevzem iz tujine (uvoz) 4.087 GWh oz. 36 % vse prevzete električne energije. Prevzem od proizvodnje električne energije v Sloveniji sestavlja prevzem od proizvodnje na prenosnem sistemu, ki je znašal 6.715 GWh oz. 59 % skupaj prevzete električne energije, in prevzem od proizvodnje na distribucijskem sistemu v višini 626 GWh oz. 5 % skupaj prevzete električne energije. Domača proizvodnja (z upoštevanjem slovenskega 50 % deleža proizvodnje iz JE Krško), je v slovenski elektroenergetski sistem v prvi polovici leta 2021 prispevala 6.140 GWh električne energije, kar je 11 % več kot v enakem obdobju leta 2020. Prevzem električne energije iz tujine, ki je v največji meri zagotovljen preko prenosnega omrežja, je bil v prvi polovici leta 2021 za 4 % višji kot v enakem obdobju leta 2020.

V prvi polovici leta 2021 je celotna proizvodnja električne energije iz NE Krško znašala 2.400 GWh in je bila predvsem zaradi rednega remonta za 625 GWh (-21 %) nižja kot v enakem obdobju leta 2020. Proizvodnja iz hidroelektrarn na prenosnem sistemu je v obdobju januar - junij 2021 znašala 2.679 GWh in je bila zaradi ugodne hidrologije za tretjino višja kot v enakem obdobju preteklega leta. Termoelektrarne na prenosnem sistemu so v polovici leta 2021 proizvedle skupaj 1.636 GWh električne energije, kar je 11 % več kot v enakem obdobju 2020. Elektrarne na distribucijskem sistemu so v prvih šestih mesecih leta 2021 skupaj proizvedle 626 GWh električne energije, kar je 14 % več kot v enakem obdobju lani. Od tega je bilo evidentirano 37 % skupne proizvodnje iz hidroelektrarn, 29 % iz SPTE enot, 21 % iz sončnih elektrarn, 7 % iz elektrarn na bioplin in 5 % iz elektrarn na biomaso.

Neto odjem električne energije v Sloveniji je v prvi polovici leta 2021 znašal 6.667 GWh oz. 58,3 % in oddaja v tujino (izvoz) 4.338 GWh oz. 38 % celotnega bruto odjema. Poraba električne energije odjemalcev, priključenih na distribucijski sistem, je znašala 5.733 GWh oz. 50,2 %, zaprtih distribucijskih sistemov (ZDS) 690 GWh oz. 6 %, neposrednih odjemalcev na prenosnem sistemu 57 GWh oz. 0,5 % ter poraba ČHE Avče 187 GWh oz. 1,6 % bruto odjema električne energije. Izgube na prenosnem in distribucijskem sistemu so v obdobju januar - junij 2021 znašale 422 GWh, kar predstavlja 3,7 % bruto odjema električne energije.

Poraba električne energije se je v obdobju januar - junij 2021 v primerjavi z enakim obdobjem leta 2020 povečala pri odjemalcih na distribucijskem sistemu za 6 %, poraba ZDS je bila nižja za 13 %, neposrednih odjemalcev pa ostala na enaki ravni. V prvi polovici leta 2021 je evidentiran za 5 % večji izvoz električne energije kot v enakem obdobju leta 2020. Za pokritje vseh potreb končnih porabnikov v Sloveniji (z vključenimi izgubami) je v prvi polovici leta 2021 evidentirana statistična pokritost porabe z domačo proizvodnjo električne energije v višini 87 %. Izgube električne energije na prenosnem in distribucijskem sistemu so bile v prvi polovici leta 2021 v primerjavi z enakim obdobjem leta 2020 večje za 3 %.

Podrobnejši podatki bilance električne energije na prenosnem in distribucijskem sistemu v Sloveniji na mesečnem nivoju so javno objavljeni v statističnih časovnih vrstah:

Vir: MZI


© 2012 - 2022 Portal Energetika