Novica

Elektroenergetska bilanca prevzema in oddaje električne energije za prvo polovico leta 2022

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo je objavil podatke bilance prevzema in oddaje električne energije v prenosnem in distribucijskem sistemu v Sloveniji za prvo polovico leta 2022. Domača proizvodnja je v slovenski elektroenergetski sistem prispevala 5.267 GWh električne energije. Odjem končnih odjemalcev je znašal 7.075 GWh, kar je na podobni ravni kot v prvi polovici leta 2021. V Sloveniji smo v prvi polovici leta 2022 z domačo proizvodnjo pokrili 74 % porabe električne energije končnih odjemalcev.

Prvo polovico leta 2022 je zaznamovala podpovprečna proizvodnja elektrike iz hidroelektrarn ter povečan uvoz.

V obdobju januar - junij 2022 je znašal skupni prevzem električne energije 11.527 GWh, od tega prevzem od proizvodnje v Sloveniji 6.753 GWh oz. 59 % in prevzem iz tujine (uvoz) 4.774 GWh oz. 41 % vse prevzete električne energije. Prevzem od proizvodnje električne energije v Sloveniji sestavlja prevzem od proizvodnje na prenosnem sistemu, ki je znašal 6.236 GWh oz. 54 % skupaj prevzete električne energije, in prevzem od proizvodnje na distribucijskem sistemu v višini 517 GWh oz. 5 % skupaj prevzete električne energije. Domača proizvodnja (z upoštevanjem slovenskega 50 % deleža proizvodnje iz JE Krško), je v slovenski elektroenergetski sistem v prvi polovici leta 2022 prispevala 5.267 GWh električne energije, kar je 14 % manj kot v enakem obdobju leta 2021. Prevzem električne energije iz tujine, ki je v največji meri zagotovljen preko prenosnega omrežja, je bil v prvi polovici leta 2022 za 17 % višji kot v enakem obdobju leta 2021.

V prvi polovici leta 2022 je celotna proizvodnja električne energije iz NE Krško znašala 2.971 GWh in je bila (predvsem zaradi rednega remonta v letu 2021) za četrtino večja kot v enakem obdobju leta 2021. Proizvodnja iz hidroelektrarn na prenosnem sistemu je v obdobju januar - junij 2022 znašala 1.467 GWh in je bila zaradi slabe hidrologije za 45 % nižja kot v enakem obdobju preteklega leta. Termoelektrarne na prenosnem sistemu so v polovici leta 2022 proizvedle skupaj 1.798 GWh električne energije, kar je 10 % več kot v enakem obdobju 2021. Elektrarne na distribucijskem sistemu so v prvih šestih mesecih leta 2022 skupaj proizvedle 516 GWh električne energije, kar je 18 % manj kot v enakem obdobju lani. Od tega je bilo evidentirano 29 % skupne proizvodnje iz SPTE enot, 27 % iz sončnih elektrarn, 26 % iz hidroelektrarn, 10 % iz elektrarn na bioplin, 4 % iz elektrarn na biomaso, 3 % iz baterijskih hranilnikov in 1 % iz vetrnih elektrarn.

Neto odjem električne energije v Sloveniji je v prvi polovici leta 2022 znašal 6.661 GWh oz. 57,8 % in oddaja v tujino (izvoz) 4.452 GWh oz. 38,6 % celotnega bruto odjema. Poraba električne energije odjemalcev, priključenih na distribucijski sistem, je znašala 5.749 GWh oz. 49,9 %, zaprtih distribucijskih sistemov (ZDS) 682 GWh oz. 5,9 %, neposrednih odjemalcev na prenosnem sistemu 62 GWh oz. 0,5 % ter poraba ČHE Avče za potrebe črpanja 169 GWh oz. 1,5 % bruto odjema električne energije. Gledano po napetostnih nivojih je znašal neto odjem na 110 kV napetostnem nivoju 326 GWh, na 1-35 kV nivoju 2.691 GWh in na 0,4 kV nivoju 3.476 GWh. Poraba gospodinjskih odjemalcev (na 0,4 kV napetostnem nivoju) je v prvi polovici leta 2022 znašala 1.837,5 GWh in je bila za 3,5 % nižja kot v enakem obdobju leta 2021. Izgube na prenosnem in distribucijskem sistemu so v obdobju januar - junij 2022 znašale 414 GWh, kar predstavlja 3,6 % bruto odjema električne energije. Skupni odjem končnih odjemalcev (vključno z odjemom ČHE Avče in izgubami) je tako v obdobju 1-6-2022 znašal 7.075 GWh.

Poraba električne energije se je v obdobju januar - junij 2022 v primerjavi z enakim obdobjem leta 2021 povečala pri odjemalcih na distribucijskem sistemu za 0,3 %, poraba odjemalcev na ZDS je bila nižja za 2 %, neposrednih odjemalcev na prenosnem omrežju pa večja za 10 %. V prvi polovici leta 2022 je evidentiran za 3 % večji izvoz električne energije kot v enakem obdobju leta 2021. Za pokritje vseh potreb končnih porabnikov v Sloveniji (z vključenimi izgubami) je v prvi polovici leta 2022 statistična pokritost porabe z domačo proizvodnjo električne energije znašala 74,4 %, kar je za 12 odstotnih točk manj kot v enakem obdobju leta 2021 in najnižje v zadnjih desetih letih. Primanjkljaj električne energije je bilo potrebno zagotoviti s povečanim uvozom. Izgube električne energije na prenosnem in distribucijskem sistemu so bile v prvi polovici leta 2022 v primerjavi z enakim obdobjem leta 2021 za 2 % manjše.

Podrobnejši podatki bilance električne energije na prenosnem in distribucijskem sistemu v Sloveniji na mesečnem nivoju so javno objavljeni v statističnih časovnih vrstah:

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika