Novica

Energetska prenova stavbe v Šmarju pri Jelšah z javno-zasebnim partnerstvom

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Na podlagi Sporazuma o vodenju energetske sanacije objekta pravosodne in državne uprave v Šmarju pri Jelšah, je kot nosilec energetske prenove predmetne stavbe določeno Ministrstvo za pravosodje. Prenova objekta bo izvedena kot demonstracijski - pilotni projekt energetske prenove stavbe javnega sektorja, ki se financira iz virov EU sredstev kohezije za obdobje 2014-2020.

Uredba se začne uporabljati 1. julija 2017.

Predmet obravnave je energetska prenova objekta pravosodne in državne uprave v Šmarju pri Jelšah na naslovu Rimska cesta 4, Rimska cesta 2 in Aškerčev trg 11, Šmarje pri Jelšah. Objekt je v skupnem upravljanju Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za javno upravo. Navedeni organi so skladno z določbami Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ sklenili Sporazum o vodenju energetske sanacije objekta Rimska cesta 4, Rimska cesta 2 in Aškerčev trg 11, Šmarje pri Jelšah, saj je skladno s citirano uredbo potrebno v primerih, ko je več investitorjev, z medsebojno pogodbo opredeliti nosilca, ki opravlja v imenu vseh soinvestitorjev dejavnosti oziroma aktivnosti investitorja.

Z navedenim sporazumom sta Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za javno upravo podala soglasje, da je nosilec energetske prenove predmetne stavbe Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za notranje zadeve pa sta v funkciji soinvestitorja.

Na podlagi izdanih navodil Ministrstva za infrastrukturo (februar 2016), ki so definirali tako ukrepe, ki štejejo za celovito energetsko prenovo v smislu upravičenih stroškov, kot finančne predpostavke glede sofinanciranja s strani EU (navzgor omejeno sofinanciranje 40 % upravičenih stroškov operacije - od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % slovenske udeležbe kohezijske politike, tudi v primeru višje izračunane finančne vrzeli, razen če izračun finančne vrzeli izkazuje nižjo stopnjo sofinanciranja) in podali usmeritve glede izbora najprimernejšega modela za izvedbo javno-zasebnega partnerstva, so bili definirani dokončni ukrepi in ocenjeni stroški.

18. 4. 2016 je Ministrstvo za infrastrukturo izdalo odločitev o primernosti predloga za demonstracijsko/pilotno izvedbo projekta energetske prenove stavbe javnega sektorja. Po izdani odločitvi je Ministrstvo za pravosodje uskladilo investicijski program in oceno upravičenosti javno- zasebnega partnerstva, kjer je bilo ugotovljeno, da je glede na razpoložljiva sredstva, ki so ministrstvom namenjena za vzdrževanje objektov, in ob upoštevanju predpostavk, da je izvedba celovite energetske prenove po navodilih in usmeritvah Ministrstva za infrastrukturo, eden izmed pogojev za pridobitev nepovratnih sredstev OP EKP 2014–2020, izvedba energetske prenove objekta pravosodne in državne uprave v Šmarju pri Jelšah najprimernejša v obliki javno-zasebnega partnerstva.   

Vir: MP


© 2012 - 2024 Portal Energetika