Novica

Energetska sanacija OŠ objektov Občine Prevalje

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Na vzgojno-izobraževalnih objektih Občine Prevalje je bila v rekordnih treh mesecih zaključena energetska sanacija petih stavb v skupni vrednosti 1,2 milijona evrov. Projekt je ena prvih večjih zaključenih sanacij iz razpisa stavb za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, ki bo na štirih stavbah Osnovne šole Prevalje prepolovila porabo energije in stroške ogrevanja zaradi priključitve na obnovljivi avtohtoni koroški energent lesne biomase znižala za 70 %.

POŠ Holmec, foto: Peter Rener

Projekt energetske sanacije vzgojno-izobraževalnih objektov Občine Prevalje je vzorčni primer, kako je mogoče v skoraj rekordno kratkem času in znotraj okvira predvidene finančne konstrukcije z zanesljivimi partnerji odlično izvesti projekt, ki je bil dobro pripravljen. Ogrevanje na lesno biomaso prinaša še dodano vrednost, saj se izkorišča avtohtoni energent, les, s katerim je Koroška kot ena najbolj gozdnatih pokrajin še posebej bogata. Investicijsko dokumentacijo za projekt je izdelalo podjetje EUTRIP, d. o. o., ki je Občini Prevalje tudi pomagalo pridobiti nepovratna sredstva iz Kohezijskega sklada oz. Ministrstva RS za infrastrukturo in prostor v višini 1,013.803,25 EUR. Operacija se je izvajala v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«. Skupna vrednost investicije z DDV znaša 1.216.563,90 evrov.


Junija 2013 so začeli z izvajanjem operacije za energetsko sanacijo v objekte Osnovne šole Prevalje, in sicer na matični Osnovni šoli Prevalje in telovadnici, Podružnični šoli Leše, Podružnični šoli Holmec in Podružnični šoli Šentanel. Projekt je bil zaključen v predvidenem roku, v začetku septembra 2013. Energetsko so sanirali stavbne ovoje (fasade, okna), namestili učinkovitejše ogrevalne sisteme (energenti na biomaso, frekvenčna regulacija, termostatski ventili) in vzpostavili sistem digitalnega obratovalnega monitoringa energetskega upravljanja (DOM:EU). Slednji je sistemska rešitev, kjer lahko s pomočjo digitalnih merilnikov za vsakega od objektov v vsakem trenutku spremljajo porabo toplotne in električne energije ter vode in stanje klimatskih pogojev. S temi energetskimi kazalniki se tako ustvarja neke vrste dinamična energetska izkaznica stavbe, ki jo je možno preko spletnih aplikacij in mobilnih naprav spremljati od koder koli. DOM:EU je tako učinkovito orodje, s katerim je možno optimizirati delovanje in tako zmanjšati porabo energije.

S sanacijo 6.193,56 m2 površin bo Občina Prevalje bistveno zmanjšala stroške ogrevanja in električne energije ter tako prispevala tudi k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov.

Uradno odprtje obnovljenih vzgojno-izobraževalnih objektov Občine Prevalje bo potekalo na Polju na Prevaljah, v torek, 10. septembra, ob 17. uri.


© 2012 - 2021 Portal Energetika