Novica

Evropska Komisija potrdila Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je prejela sklep, s katerim Evropska komisija (EK) potrjuje Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Ministrica Alenka Smerkolj je ob tem izrazila zadovoljstvo in dejala, da »smo zelo veseli, da je Slovenija v sklopu prvih držav, ki jim je EK odobrila Operativne programe. To pomeni, da bodo lahko resorna ministrstva že v prvem polletju leta 2015 objavila javne razpise, upravičenci pa kandidirali za sredstva«.

Enoten Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v programskem obdobju 2007-2013 so bili trije), ki ga je SVRK 20. novembra 2014 v potrditev posredovala EK, je izvedbeni dokument, ki bo podlaga za črpanje 3,2 milijarde evrov razpoložljivih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Kohezijskega sklada (KS) v obdobju 2014-2020.

Dokument, v katerem so opredeljena prednostna področja, v katera bo Slovenija vlagala sredstva v naslednjih sedmih letih, je skladen s Partnerskim sporazumom med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, sledi strategiji EU 2020 ter ustreza zahtevam posameznega sklada EU, tako da bo zagotovljena ekonomska, socialna in teritorialna kohezija.

 

V okviru tematskega cilja "trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja" bodo podprte naslednje prednostne naložbe:

  • podpora energetski učinkovitosti in uporabi obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi vključno v javnih stavbah in stanovanjskem sektorju,
  • spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov,
  • razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih,
  • spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za mestna območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi

V okviru tematskega cilja bo največ sredstev namenjeno spodbujanju naložb v energetsko sanacijo stavb, ki predstavlja velik potencial za zmanjšanje rabe energije. Pomembno vlogo pri tem bo odigral javni sektor, predvsem del osrednje oz. ožje vlade, ki naj bi služil kot zgled za obnove v smeri večje energetske učinkovitosti v zasebnem sektorju.

Končno besedilo Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020


Vir: SVRK


© 2012 - 2023 Portal Energetika