Novica

Financiranje razvojnega sodelovanja v Bosni in Hercegovini

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo soglašala, da se za financiranje razvojnega sodelovanja v Bosni in Hercegovini za izvedbo razvojnega projekta Organizacije združenih narodov za industrijski razvoj – UNIDO »Pripravljalna faza za pripravo projekta Nacionalni program čiste proizvodnje v BiH« namenijo finančna sredstva v Sklad za industrijski razvoj pri organizaciji UNIDO iz proračunske postavke pri Ministrstvu za gospodarstvo 6034 - mednarodno razvojno sodelovanje v višini 45.200 EUR.

V BiH je bilo z mednarodno pomočjo implementiranih že nekaj okoljskih in energetskih programov  v izbranih demonstracijskih oz. pilotnih podjetjih. Pri tem je bilo obdelano nekaj elementov čiste proizvodnje (ČP), vendar ne obstaja konsolidiran pregled čiste proizvodnje in tozadevnih izkušenj in dosežkov za širšo reprodukcijo in implementacijo. Skozi mrežo Združenih narodov je bilo predlagano, da UNIDO podpre vlado BiH pri promociji in implementaciji naprednih tehnik upravljanja vezano na okoljsko upravljanje in upravljanje resursov, zlasti pri metodah, praksah in tehnologijah za čistejšo proizvodnjo  in proizvodnjo z učinkovito rabo resursov (Resource Efficient and Cleaner Production – RECP). Pripravljalna aktivnost je potrebna za pripravo učinkovitega Nacionalnega programa čiste proizvodnje - National Cleaner Production Programme (NCPP). Organizacija UNIDO je zvezi s tem posredovala predlog za finančno podporo izvedbe pripravljalne faze, ki je potrebna za dokončno oblikovanje Nacionalnega programa čiste proizvodnje BiH.


Pripravljalna aktivnost služi dvema namenoma, in sicer, da bo oblikovanje Nacionalnega programa čiste proizvodnje temeljilo na rezultatih in izkušnjah, pridobljenih od predhodnih in tekočih iniciativ v BiH ter za formuliranje projektnega dokumenta za Nacionalni program čiste proizvodnje v BiH, s po meri pripravljenim okvirom rezultatov, ter zagotovitev institucionalne in vladne podpore ter javnih in zasebnih deležnikov.


Izvedene bodo naslednje aktivnosti:

  • Identifikacija in pregled preteklih, trenutnih in prihodnjih aktivnosti, vezano na čisto proizvodnjo (ČP) v BiH: na podlagi poročil je bilo končanih več iniciativ, vezano na čisto proizvodnjo in/ali energijo in okolje. Rezultate teh iniciativ je potrebno zajeti in zagotoviti konsolidacijo podatkov za pripravo skupnih konsolidiranih izhodišč za razvoj in implementacijo Nacionalnega programa čiste proizvodnje.
  • Posveti z deležniki, krepitev zavedanja in projektna formulacija: zlasti oblikovanje okvira rezultatov, dogovor o institucionalni zgradbi in mehanizmih vladanja in podrobnega načrtovanja ter finančne konstrukcije za izpolnitev nacionalnih socio-ekonomskih ciljev (UNDAF 2010-2014, Global UNIDO-UNEP RECP Strategy and Donor Preferences). 

Območje BiH pomeni za slovenska podjetja pomemben trg. Organizacija UNIDO si bo prizadevala za čim večje vključevanje slovenskih strokovnjakov v okviru pripravljalne faze, saj so gospodarske družbe oz. slovenski strokovnjaki že sodelovali pri projektnih aktivnostih, vezanih na centre čiste proizvodnje v drugih državah. Sodelovanje v pripravljalni fazi pomeni tudi boljši izhodiščni položaj za sodelovanje pri oblikovanju in pripravi Nacionalnega programa čiste proizvodnje v BiH. Takšno mednarodno razvojno sodelovanje bo pozitivno prispevalo tudi k boljšemu gospodarskemu sodelovanju med obema državama. 


© 2012 - 2024 Portal Energetika