Novica

Finančni načrt Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK za leti 2014 in 2015

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji seji dala soglasje k Finančnemu načrtu Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK za leti 2014 in 2015, ki ga je sprejel Upravni odbor Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško na svoji 51. korespondenčni seji dne 22. 4. 2014.

Daljnovod sestavlja 227 strebrov, trasa pa poteka preko 3260 parcel iz 10-ih slovenskih občin.

Finančni načrt Sklada za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK za leti 2014 in 2015 je izdelan na podlagi predvidene proizvodnje električne energije v Nuklearni elektrarni Krško za leto 2014 v višini 5.900 GWh in za leto 2015 v višini 5.317 GWh in predvidenih prihodkov od finančnih naložb. Kot podlago pri načrtovanju prihodkov in odhodkov je sklad uporabil dokument Urada RS za makroekonomske analize in razvoj »Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2013.«

Sklad za izhodišča pri načrtovanju podaja:

  • letno stopnjo inflacije: v višini 1,9 % za leto 2014 in v višini 1,4 % za leto 2015
  • število zaposlenih delavcev je planirano na pet zaposlenih
  • Program dela in finančni načrt Agencije za radioaktivne odpadke za leto 2014


Sklad je pri izdelavi finančnega načrta upošteval naslednje odhodke:

  • poslovanje sklada (tekoči in investicijski odhodki) v višini 544.369 EUR za leto 2014 in 544.527 EUR za leto 2015 plačilo nadomestila lokalnim skupnostim za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, ki ga določa Uredba o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta (Uradni list RS, št. 134/03 in 100/08) v višini 2.815.181 EUR za leto 2014 in 2.854.594 za leto 2015,
  • sofinanciranje dejavnosti Agencije za radioaktivne odpadke na osnovi programskih izhodišč Agencije za radioaktivne odpadke za leto 2014 v višini 9.256.123 EUR in enako za leto 2015.


Vir: MzIP


© 2012 - 2024 Portal Energetika