Novica

Imenovani člani nadzornega sveta Javnega sklada Republike Slovenije za financiranje razgradnje NEK

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na včerajšnji 24. redni seji za mandatno dobo štirih let imenovala nove člane nadzornega sveta Javnega sklada Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško.

Zakon o Javnem skladu Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško določa, da sta organa sklada sta nadzorni svet in direktorica ali direktor.

Nadzorni svet ima pet članov, in sicer predsednika, namestnika predsednika in tri člane. Štiri člane nadzornega sveta imenuje in razrešuje ustanovitelj. Vsaj en član nadzornega sveta mora biti javni uslužbenec oziroma javna uslužbenka ministrstva, pristojnega za finance, vsaj en član nadzornega sveta mora biti javni uslužbenec oziroma javna uslužbenka ministrstva, pristojnega za energijo in vsaj en član nadzornega sveta mora biti predstavnik lokalne skupnosti, na območju katere stoji NEK, imenovan po postopkih, kot jih določajo splošni akti občine.

Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana oseba, ki je strokovnjak za ekonomska, finančna ali pravna vprašanja in ima vsaj osem let delovnih izkušenj. Oseba, ki je imenovana za člana nadzornega sveta, ne sme biti pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev, prav tako pa zoper osebo ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Vlada je v nadzorni svet Javnega sklada Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško za mandatno dobo štirih let z 17. 11. 2022 imenovala naslednje člane:

  • mag. Miranda Groff Ferjančič,
  • Bronislava Zlatković,
  • dr. Primož Gabrič,
  • Luka Repanšek.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika