Novica

Imenovanje članov v nadzorni svet SODO d.o.o.

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS na današnji 28. redni seji imenovala dva nova člana nadzornega sveta družbe SODO d.o.o., ki nastopita mandat z dne 13. 5. 2019.

Na podlagi 511. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 17/14) pravice in dolžnosti, ki pripadajo Republiki Sloveniji na podlagi kapitalske naložbe, izvršuje vlada. Na podlagi sedme alineje 10. člena in 11. člena Akta o ustanovitvi družbe SODO d.o.o. z dne 27. 6. 2016 ima nadzorni svet tri člane: predsednika, namestnika in člana nadzornega sveta. Vlada v vlogi skupščine imenuje dva člana. Tretji član je predstavnik zaposlenih in se ga imenuje in razrešuje v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur. l. RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08 – ZArbit).

Vlada je kot ustanoviteljica in edina družbenica v nadzorni svet družbe SODO d. o. o. imenovala Mojco Soža in Damirja Ivančića. Člani nadzornega sveta se imenujejo za dobo 4 (štirih) let in so lahko ponovno imenovan.

Dosedanjim članom nadzornega sveta družbe SODO d.o.o. namreč poteče mandat 13. 5. 2019.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika