Novica

Imenovanje direktorja družbe SODO

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na današnji 28. redni seji soglašala z imenovanjem Stanislava Vojska za direktorja družbe SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo.

Skladno s prvim odstavkom 485.a člena Energetskega zakona (EZ-1), Vlada Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, izvršuje pravice Republike Slovenije kot delničarke oziroma družbenice v gospodarskih družbah v večinski ali 100-odstotni lasti Republike Slovenije, ki opravljajo določene gospodarske javne službe, med ostalim tudi gospodarsko javno službo dejavnost distribucijskega operaterja. To dejavnost opravlja družba SODO sistemski operater distribucijskega omrežja za električno energijo, d. o. o.  

Vlada je kot ustanoviteljica in edina družbenica (tj. 100-odstotna lastnica) družbe SODO sprejela Akt o ustanovitvi družbe SODO d.o.o., ki v skladu s peto alinejo 10. člena Akta določa, da skupščina (Vlada RS) odloča o soglasju k imenovanju in odpoklicu direktorja. Direktorja družbe SODO imenuje in odpokliče nadzorni svet, oboje s soglasjem vlade, nadzorni svet pa pošlje sklep o imenovanju direktorja ministrstvu, pristojnemu za energijo, ki pripravi gradivo za odločanje na skupščini, v skladu s 17. členom Akta.

Po prejemu obeh sklepov (tj. sklepa o prenehanju funkcije vršilca dolžnosti direktorja z dne 31. 7. 2020 in sklepa  o imenovanju direktorja z dne 31. 7. 2020) je Ministrstvo za infrastrukturo pripravilo predlog, da Vlada RS poda soglasje k prenehanju funkcije vršilca dolžnosti direktorja in soglasje k imenovanju direktorja družbe SODO.

Vir: MZI

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika