Novica

Informacija o predlogu usmeritev za pripravo Energetskega koncepta Slovenije

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS se je na današnji seji seznanila z informacijo o predlogu usmeritev za pripravo Energetskega koncepta Slovenije (EKS), ki jo je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo.

Ministrstvo za infrastrukturo pripravlja Energetski koncept Slovenije. Skladno z Energetskim zakonom se »z Energetskim konceptom Slovenije na podlagi projekcij gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja države ter na podlagi sprejetih mednarodnih obvez določijo cilji zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje prihodnjih 20 let in okvirno za 40 let.«

Da bi v proces priprave vključili mnenja čim širše javnosti, je Ministrstvo za infrastrukturo pripravilo posvetovalni dokument in ga javnosti predstavilo 2. junija 2015. Namenjen je predvsem strokovni javnosti, oblikovalcem politik na področjih, povezanih z energetiko, nevladnim organizacijam ter zainteresiranim državljankam in državljanom, da podajo odzive na predloge in vizijo Ministrstva za infrastrukturo. S tem želimo začeti razpravo o možnih poteh do uresničitve zastavljenih ciljev.

V pripravi predloga usmeritev za pripravo Energetskega koncepta Slovenije smo izhajali iz dejstva, da smo v Sloveniji omejeni z naravnimi danostmi, našim geopolitičnim položajem in zavezami Evropskega sveta o prehodu v nizkoogljično družbo. Vendar lahko te omejitve za slovensko gospodarstvo, čigar znaten delež predstavlja tudi energetika, predstavljajo velik izziv in potencial za razvoj. Energetika ni sama sebi namen, temveč mora predstavljati temelj za razvoj družbene blaginje in je torej v službi državljanov in gospodarstva.

V dokumentu Ministrstvo za infrastrukturo podaja usmeritve z ambicioznimi cilji na različnih področjih energetske politike do leta 2035 oz. 2055. Investicije in razvoj so namreč dolgoročne in odločitve so potrebne zdaj za realizacijo projektov v nadaljnjih desetih oz. petnajstih letih.

Dokument ne govori o posameznih projektih, temveč podaja strateške usmeritve, postavlja političen okvir, znotraj katerega pa je pot odprta prosti poslovni pobudi podjetij in posameznikov.

Na osnovi odzivov javnosti ter dolgoročnih energetskih bilanc bo Ministrstvo za infrastrukturo pripravilo osnutek Energetskega koncepta Slovenije. Osnutek bo nato medresorsko usklajen, opravljeni bodo tudi vsi postopki presoje vplivov na okolje, ki bodo potrebni, preden bo osnutek Energetskega koncepta Slovenije posredovan v potrditev vladi.

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika