Novica

Informacija v zvezi uveljavitvijo 11. člena interventnega zakona o podaljšanju rudarskih pravic za izkoriščanje mineralnih surovin

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo obvešča, da je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (v nadaljevanju: ZIUPGT), ki omogoča podaljšanje veljavnosti rudarskih pravic za izkoriščanje, za katere koncesijska razmerja potečejo v letu 2021 ali v letu 2022, na predlog koncesionarja za 18 mesecev. Za podaljšanje koncesijskega razmerja morajo koncesionarji do izteka enomesečnega roka vložiti vlogo oziroma predlog za takšno izredno podaljšanje.

Koncesionarji, ki želijo izredno podaljšanje rudarske pravice na podlagi 11. člena ZIUPGT, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  1. rudarska pravica, ki jo imajo, mora poteči v letu 2021 ali 2022
  2. vložiti morajo vlogo za izredno podaljšanje rudarske pravice na podlagi 11. člena ZIUPGT
  3. vlogo morajo vložiti do najkasneje do 14. avgusta 2021
  4. podpisani dodatek h koncesijski pogodbi je potrebno vrniti ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, najpozneje v enem mesecu od vročitve.

Vsi navedeni pogoji morajo biti kumulativno (to pomeni hkrati) izpolnjeni, da se koncesionarju rudarska pravica lahko podaljša na podlagi 11. člena ZIUPGT.

Oba roka, ki jih določa 11. člen ZIUPGT (to je rok za vložitev vloge za izjemno podaljšane rudarske pravice in rok za vrnitev podpisanega dodatka h koncesijski pogodbi), sta prekluzivna in ju ni možno podaljšati. V kolikor vloga za izredno podaljšanje ne bo vložena pravočasno, kakor tudi v kolikor koncesionar ne bo pravočasno vrnil podpisanega dodatka h koncesijski pogodbi, bo izgubil pravico do izrednega podaljšanja rudarske pravice. V tem primeru se rudarska pravica in koncesijsko razmerje ne podaljšata skladno z 11. členom ZIUPGT in prenehata v skladu z veljavno koncesijsko pogodbo in določbami ZRud-1. Enako bo veljalo v vseh tistih primerih, ko koncesionarji sploh ne bodo vložili vloge za podaljšanje na podlagi 11. člena ZIUPGT. Izredno podaljšanje je tako primarno odvisno od volje koncesionarjev in sekundarno od izpolnitve navedenih pogojev.

Ker se v prihodnjih mesecih zaradi ZIUPGT pričakuje povečana obremenitev ministrstva, je izjemnega pomena, da so vloge, ki jih bodo koncesionarji vlagali na podlagi 11. člena ZIUPGT, jasne in nedvoumne. V kolikor ima koncesionar v trenutku vložitve vloge na podlagi 11. člena ZIUPGT na ministrstvu že vloženo vlogo za podaljšanje na podlagi določb ZRud-1, je v vlogi na podlagi 11. člena ZIUPGT potrebno navesti tudi, da s to vlogo umika svojo vlogo vloženo na podlagi ZRud-1. Vlogo za izredno podaljšanje lahko vložijo tudi tisti koncesionarji, ki so do uveljavitve ZIUPGT že vložili vlogo za podaljšanje, pa jim je bila ta zavrnjena ali zavržena. V kolikor so zoper odločbo ministrstva o zavrnitvi ali zavrženju že vložili pravno sredstvo, bodo morali za obravnavo njihovih vlog po 11. členu ZIUPGT takšno pravno sredstvo umakniti in do izteka roka za vložitev vloge za podaljšanje po 11. členu ZIUPGT o tem obvestiti ministrstvo, da bo lahko slednje pričelo z vodenjem novega postopka.

Izjemno podaljšanje je časovno omejeno na 18 mesecev. Namen interventnega ukrepa je, da tisti koncesionarji, ki želijo podaljšanje rudarske pravice za daljše obdobje, v tem času pridobijo vsa manjkajoča in potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev za redno podaljšanje rudarske pravice. Tisti koncesionarji, ki teh pogojev ne bodo mogli izpolniti, pa se bodo morali v obdobju izrednega podaljšanja omejiti na sanacijo pridobivalnih prostorov in do izteka 18-mesečnega roka izpeljati obveznosti skladno z določbami 6. poglavja VI. dela ZRud-1.

Tistim koncesionarjem, ki izpolnjujejo pogoje za redno podaljšanje rudarske pravice skladno z določbami ZRud-1 in so ali bodo svoje vloge za redno podaljšanje vložili pravočasno (to je pred iztekom 6-mesečnega roka pred potekom časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena), se bo omogočilo podaljšanje skladno z določbami ZRud-1.

V primeru, da potrebujete dodatne informacije, lahko pokličete na (01) 487-81-94 in (01) 487-82-55.

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT)

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika