Novica

Institut »Jožef Stefan« zavezanec za obvezno organiziranje varovanja

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je kot zavezanca za obvezno organiziranje varovanja določila Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana, ki upravlja objekt v katerem so jedrske in radioaktivne snovi - Raziskovalni reaktor TRIGA Mark II na Brinju, Dol pri Ljubljani.

Foto: IJS

Institut »Jožef Stefan« vzpostavi in izvaja nekatere ukrepe varovanja za objekt v skladu s predpisi in standardi stroke na področju zasebnega varovanja:

  • pri izvajanju varovanja in zagotavljanju varnosti zavezanec sodeluje s pristojnimi državnimi organi, ki so zavezancu dolžni nuditi pomoč v skladu z zakonskimi pooblastili in svojimi pristojnostmi. V primeru naravnih in drugih nesrečah, v krizi, izrednem stanju in vojni je potrebno ravnati skladno s predpisi, ki urejajo navedena stanja,
  • v primeru izrednega stanja in vojne, v kontroliranem območju ISJ - Raziskovalni reaktor TRIGA Mark II na Brinju, Brinje 40 morajo biti varnostniki oboroženi z avtomatskim ali drugim dolgocevnim orožjem v skladu z veljavnimi predpisi in tega uporabljati v skladu z veljavnimi predpisi,
  • z načrtom varovanja se določi, da se ukrepi stopnjujejo glede na stopnjo ogroženosti in se med seboj dopolnjujejo. Zavezanec mora zagotoviti, da se načrt varovanja sproti dopolnjuje in prilagaja glede na spremenjene varnostne razmere oziroma na oceno stopnje tveganja, ukrepe varovanja pa izvaja v skladu z načrtom varovanja in nastalimi varnostnimi razmerami,
  • izvedba ukrepov na podlagi Zakona o zasebnem varovanju  in ukrepov, ki so določeni s posebnimi predpisi, če je varovanje urejeno s temi predpisi in ti predpisi vsebujejo vsaj enakovredne postopke, naloge in varnostne ukrepe kot zakon, v skladu z oceno stopnje tveganja in načrtom varovanja.

Ministrstvo za notranje zadeve potrdi načrt fizičnega varovanja zavezanca in o tem obvesti predlagatelja. Institut »Jožef Stefan« je bil kot zavezanec že na seznamu iz priloge 1 Uredbe o obveznem organiziranju varovanja (Uradni list RS, št. 43/2008, 16/2009 in 20/2010), ki pa se je z uveljavitvijo nove Uredbe o obveznem organiziranju varovanja (Uradni list RS, št. 80/2012) prenehala uporabljati. Zavezanci, določeni na podlagi Uredbe o obveznem organiziranju službe varovanja (Uradni list RS, št. 43/08, 16/09 in 22/10), so morali v skladu z Uredbo o obveznem organiziranju varovanja (Uradni list RS, št. 80/2012) nadaljevati z varovanjem do sprejetja novih sklepov.


Vir: MKO


© 2012 - 2024 Portal Energetika