Novica

Izbran pripravljavec osnutka okoljskega poročila za NEPN

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

Osnutek okoljskega poročila za celovit nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) bo pripravil konzorcij institucij sestavljen iz: Elektroinštituta Milan Vidmar, Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo; ZaVita, svetovanje, d. o. o. in STRITIH, svetovanje za trajnostni razvoj, d.o.o.

Postopek izbire pripravljavca osnutka okoljskega poročila je vodila Evropska komisija.

Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) je 22. novembra 2018 skladno z določbami 40. člena Zakona o varstvu okolja obvestilo Ministrstvo za okolje in prostor o nameri priprave NEPN. S strani Ministrstva za okolje in prostor (MOP) je bila 4. januarja 2019 prejeta odločba št. 35409-412/2018/9, da je v postopku priprave NEPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, vključno s presojo sprejemljivosti na varovana območja.

V postopek celovite presoje vplivov na okolje so se kot stranski udeleženci do dne 1. 7. 2019 vključili:

  • Društvo za proučevanje rib Slovenije;
  • Moja Mura;
  • Muzej norosti;
  • Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj; Focus, društvo za sonaravni razvoj; Prihodnost, društvo za varovanje in ohranjanje naravnega okolja; Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC.

MZI je že novembra 2018 prek Programa EU za podporo strukturnim reformam zaprosil Komisijo za tehnično pomoč pri pripravi osnutka okoljskega poročila. Na podlagi pravočasne predložitve osnutka NEPN je Slovenija pridobila tehnično pomoč in MZI je skupaj s službami Komisije uskladil razpis za pripravo osnutka okoljskega poročila.

Postopek izbire pripravljavca osnutka okoljskega poročila je neodvisno vodila Komisija ter izbrala in dne 12. julija 2019 podpisala pogodbo za pripravo osnutka okoljskega poročila s konzorcijem institucij:

  • Elektroinštitut Milan Vidmar, Inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo (vodja),
  • ZaVita, svetovanje, d. o. o.,
  • STRITIH, svetovanje za trajnostni razvoj, d.o.o.

Pogodba med pripravljavcem osnutka okoljskega poročila in Komisijo, ki je bila podpisana dne 12. 7. 2019, predstavlja pravno podlago za začetek procesa priprave osnutka okoljskega poročila in med drugim predvideva, da bo pripravljavec osnutka okoljskega poročila:

  • v roku 6 tednov od podpisa pogodbe pripravil in predstavil izhodišča za pripravo osnutka okoljskega poročila in
  • v roku 12 tednov od podpisa pogodbe pripravil osnutek okoljskega poročila.

Predstavniki MZI in MOP so se 10. junija 2019 dogovorili, da do konca junija 2019 Slovenija obvesti sosednje države članice o pripravi osnutka NEPN in jih zaprosi, da do konca julija 2019 sporočijo, ali bi želeli sodelovati v postopku celovite presoje vplivov izvedbe plana na okolje.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika