Novica

Izdan Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji 160. redni seji izdala Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja. Odlok vsebuje več kot 60 ukrepov, ki so razvrščeni v naslednje stebre: ukrepi na področju spodbujanja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije; ukrepi na področju prometa; ukrepi na drugih področjih.

Ukrepi za učinkovito rabo energije in spodbujanje obnovljivih virov energije so namenjeni predvsem zmanjševanju emisij zaradi ogrevanja stavb. Spodbujala se bo pospešena zamenjava zastarelih kurilnih naprav na območjih, kjer gostota odjema ni primerna za daljinsko ogrevanje in mikro sisteme za daljinsko ogrevanje v manjših strnjenih zaselkih. Spodbujala se bo tudi prenova toplotnega ovoja stavb, s katero je mogoče doseči manjšo porabo energije za ogrevanje in zato tudi manjše emisije. Posebna pozornost bo namenjena izobraževanju občanov o pravilni uporabi kurilnih naprav in ustrezni pripravi lesne biomase. Pri ukrepih bo upoštevano dopolnjevanje s programom za blažitev podnebnih sprememb.

Na prometnem področju so predvideni ukrepi namenjeni predvsem spodbujanju javnega potniškega prometa in nemotoriziranih oblik prometa, da bi zmanjšali individualni osebni motorni promet, ki bolj onesnažuje. Predvideni so tudi ukrepi za umirjanje prometa.

Cilj ukrepov je zmanjšati število preseganj dnevnih mejnih vrednosti trdnih delcev PM10. Odlok predvideva le priporočila za ravnanje povzročiteljev obremenitev, kar pa se ob njegovem spreminjanju lahko nadgradi.

Skupaj se za uresničitev ukrepov načrtuje dobrih 1,4 mio EUR, od tega za ukrepe za področje ogrevanja skoraj 295 tisoč EUR, za področje prometa pa dobrih 1,1 mio EUR. Država bo prispevala dobrih 1,3 mio EUR, Zasavske občine pa dobrih 140 tisoč EUR.

Vir: MOP


© 2012 - 2022 Portal Energetika