Novica

Izdan Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za spodbujanje energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je izdalo Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za spodbujanje energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom ter energijsko učinkovito daljinsko ogrevanje oziroma hlajenje. Pravilnik začne veljati 27. aprila 2024.

Na podlagi 7. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) in 6. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) minister, pristojen za energijo s pravilnikom določi vrste finančnih spodbud za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije.

Spodbude po pravilniku se dodeljujejo za ukrepe, ki predstavljajo naložbe v:

  • spodbujanje energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom;
  • energijsko učinkovito daljinsko ogrevanje oziroma hlajenje.

Spodbude dodeljuje ministrstvo, pristojno za energijo na podlagi javnega razpisa, javnega poziva oziroma povabila ali neposredne potrditve po postopkih dodeljevanja sredstev po zakonu, ki ureja javne finance.

Pravilnik določa:

  • pravila in način dodeljevanja finančnih spodbud za spodbujanje energije iz obnovljivih virov (OVE) in soproizvodnje z visokim izkoristkom (SPTE) ter energijsko učinkovito daljinsko ogrevanje oziroma hlajenje,
  • vrste spodbud, pogoje in merila za njihovo dodelitev,
  • vrste upravičencev do spodbud,
  • tehnične specifikacije, ki jih morajo izpolnjevati naprave in sistemi za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, da so upravičeni do spodbud,
  • vodenje evidenc in poročanje o dodeljenih spodbudah ter

Spodbude se dodeljujejo tudi kot državne pomoči v skladu z Uredbo 651/2014/EU v obliki nepovratnih sredstev kot investicijski transferji ali subvencije.

Do državnih pomoči so upravičeni samostojni podjetniki posamezniki ter pravne osebe javnega in zasebnega prava in zadruge.

Pravilnik začne veljati 27. aprila 2024. Z dnem uveljavitve pravilnika preneha veljati Pravilnik o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 52/16, 59/16 – popr. in 158/20 – ZURE) v delu, ki se nanaša na spodbude za rabo obnovljivih virov energije, soproizvodnjo z visokim izkoristkom in energijsko učinkovito daljinsko ogrevanje oziroma hlajenje, ki so bile dodeljene kot državne pomoči v skladu z Uredbo 651/2014/EU.

Povezava na sprejet pravilnik

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika