Novica

Izdan Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) izdalo nov Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije. Podzakonski akt nadgrajuje in dopolnjuje posamezne metode za izračun prihrankov energije in podaljšuje veljavnost izračunavanja posameznih metod po letu 2020.

Na podlagi 12. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) (Ur. l. RS, št. 158/20) minster, pristojen za energijo, za izvajanje in vrednotenje ukrepov in programov za izboljšanje energetske učinkovitosti s podzakonskim aktom predpiše metode za določanje prihrankov energije in količine energije, doseženih s posameznimi ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti (v nadaljnjem besedilu: ukrep).

Pravilnik določa metode za določanje prihrankov energije, doseženih s posameznimi ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki se izvajajo za doseganje obveznosti 10. člena ZURE. Pravilnik za posamezne ukrepe določa tudi izračun povečane rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja izpustov ogljikovega dioksida (CO2).

S pravilnikom se v pravni red Republike Slovenije delno prenaša Direktiva 2018/2002/EU o energetski učinkovitosti.

Pravilnik vsebuje štiri priloge:

  • v Prilogi I so določene metode za določanje prihrankov energije, doseženih s posameznimi ukrepi, ter povečane rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja izpustov CO2. Vključenih je 34 metod, ki so nadgrajene in dopolnjene glede na prejšnji pravilnik;
  • Priloga II določa življenjsko dobo posameznih ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti po sektorjih,
  • v Prilogi III so predpisani emisijski faktorji za izračun zmanjšanja izpustov CO2 po energentih,
  • Priloga IV določa pretvorbene faktorje za izračun energijske vsebnosti energentov za končno rabo.

Pravilnik je objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/2021 in je začel veljati dne 13. 4. 2021. Z dnem uveljavitve pravilnika je prenehal veljati Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije (Ur. l. RS, št. 67/15, 14/17 in 158/20 – ZURE), ki je bil sprejet na podlagi Energetskega zakona (EZ-1).

Povezava na pravilnik

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika