Novica

Izdan Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je izdalo pravilnik, ki določa metodologijo za izdelavo, minimalne zahteve in obvezno vsebino energetskega pregleda stavb, procesov in transporta končnih odjemalcev.

Energetski pregled vključuje podroben pregled rabe energije stavbe ali skupine stavb, tehnološke procese ali industrijske obrate, vključno s transportom.

Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti med ostalim določa tudi uvajanje energetskih pregledov pri vseh končnih odjemalcih energije, še posebej pa določa obvezno izvedbo energetskega pregleda pri velikih gospodarskih družbah in sicer na vsake 4 leta.


Z izvedenimi energetskimi pregledi in upoštevanjem ugotovljenih ukrepov za izboljšanje energijske učinkovitosti stavbe, procesa ali transporta posamezne gospodarske družbe, je mogoče prihraniti veliko energije in s tem povečati učinkovito rabo energije.


Vsebina Direktive 2012/27/EU je delno prenesena z Energetskim zakonom (Ur. l. RS, št. 17/14 in 81/15), metodologijo za izdelavo in minimalna merila za energetski pregled pa določa nov Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskih pregledov (Ur. l. RS, št. 41/2016).


Energetski pregledi mora biti narejen upoštevajoč evropske ali mednarodne standarde, npr. SIST EN 16247-1 (Energetski pregledi) ali ISO 50002 (Energetski pregledi) oziroma SIST EN ISO 50001 (Sistemi upravljanja z energijo) ali – kadar zajemajo tudi energetski pregled – EN ISO 14000 (sistemi upravljanja z okoljem). Z uporabo navedenih standardov se zagotavlja izpolnjevanje minimalnih zahtev iz Priloge VI Direktive 2012/27/EU.

Izvajalec energetskega pregleda je pravna ali fizična oseba ali notranji presojevalec, ki izpolnjuje kriterije glede znanja, izkušenj in osebnostnih lastnosti, skladno s standardom SIST EN 16247-5.

Upoštevanje predlaganih ukrepov, ugotovljenih po opravljenem energetskem pregledu, končnemu odjemalcu zniža stroške za energijo, kakor tudi zmanjšuje obremenjevanje okolja.

 

Zaradi obsežnosti izvedbe energetskega pregleda pri velikih gospodarskih družbah, morajo le-te opraviti prvi energetski pregled do 31. decembra 2017.


© 2012 - 2024 Portal Energetika