Novica

Izdan Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za gradnjo, obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih nizkonapetostnih vodov

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Na podlagi tretjega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo) minister, pristojen za energijo, izdaja tehnične predpise za postavitev, načrtovanje, gradnjo, obratovanje in vzdrževanje energetskih naprav, postrojev, objektov, napeljav, omrežij in sistemov, s katerimi se uporabnikom predpišejo pogoji za zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja.

Pravilnik določa minimalne tehnične pogoje in zahteve za graditev, varno obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih nizkonapetostnih vodov (v nadaljnjem besedilu: EENN vod). EENN vod je vod izmenične napetosti z nazivno frekvenco 50 Hz in nazivno napetostjo do vključno 1000 V v nadzemni ali podzemni izvedbi.

Pravilnik se uporablja za novogradnje, rekonstrukcije in vzdrževalna dela v javno korist za:

  • EENN distribucijske vode,
  • EENN priključne vode,
  • EENN vode v industriji, razen če predpis, ki ureja zahteve za nizkonapetostne instalacije v stavbah, ne določa drugače.

EENN vodi se gradijo vkopani v zemljo. Nadzemni EENN vodi se gradijo samo med objekti, ki stojijo na območjih stavbnih zemljišč, ki se v skladu z zakonom, ki ureja prostor, štejejo za posamično poselitev. 

Pravilnik je objavljen v Uradnem listu RS, št. 21/20 in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika