Novica

Izdan Pravilnik o načinu izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi 5. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) izdalo

nov Pravilnik, ki določa način izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov v skladu z Direktivo 2018/2001/EU o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov. Pravilnik je objavljen v Uradnem listu RS, št. 52/2022.

Pravilnik začne veljati 30. aprila 2022.

Na podlagi 5. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21, 189/21) minister, pristojen za energijo, s podzakonskim aktom podrobneje predpiše način izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov, pri čemer upošteva tudi določbe delegiranih aktov Komisije EU, izdanih na podlagi 35. člena Direktive 2018/2001/EU o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov.

Pravilnika določa način izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov v skladu z določbami Direktive 2018/2001/EU.

Pri izračunu doseženega deleža energije iz obnovljivih virov v posameznem letu se skupna bruto končna poraba energije iz obnovljivih virov izračuna kot vsota sektorjev:

  • bruto končne porabe električne energije iz obnovljivih virov,
  • bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov v sektorju ogrevanja in hlajenja ter
  • končne porabe energije iz obnovljivih virov v prometnem sektorju.

Plin, električna energija in vodik iz obnovljivih virov energije se za izračun deleža bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov upoštevajo samo enkrat.

V proizvodnih napravah na več goriv, ki uporabljajo obnovljive in neobnovljive vire energije, se upošteva samo del električne energije, proizveden iz obnovljivih virov energije. Za namene tega izračuna se prispevek vsakega vira energije izračuna na podlagi njegove energijske vsebnosti.

Električna energija, proizvedena v hidroelektrarnah in vetrnih elektrarnah, se upošteva v skladu z normalizacijskim pravilom iz Priloge 1, ki je sestavni del pravilnika.

Količina aerotermalne, geotermalne ali hidrotermalne energije, ujeta s toplotnimi črpalkami, ki se šteje za energijo iz obnovljivih virov, se izračuna v skladu z metodologijo iz Priloge 2 pravilnika.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika