Novica

Izdan Pravilnik o strokovnem usposabljanju za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Na podlagi 359. člena Energetskega zakona (Ur l. RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE) je minister za infrastrukturo v soglasju z ministrom za okolje in prostor izdal pravilnik, ki določa način in vsebino strokovnega usposabljanja ter pogoje za strokovno usposabljanje inštalaterjev naprav na obnovljive vire energije, pogoje za izvajalce strokovnega usposabljanja, način ocenjevanja znanja in izdajo potrdil o opravljenem strokovnem usposabljanju inštalaterjev v skladu z Direktivo 2018/2001 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov.

Pravilnik določa strokovno usposabljanje za inštalaterje naslednjih naprav na obnovljive vire energije:

  • kotlov na lesno biomaso,
  • toplotnih črpalk,
  • prenosnikov plitvih geotermalnih sistemov,
  • sončnih kolektorjev,
  • proizvodnih naprav na sončno energijo.

Program strokovnega usposabljanja izvaja fizična ali pravna oseba, ki po izvedenem javnem razpisu pridobi pooblastilo za izvedbo strokovnega usposabljanja s strani ministrstva, pristojnega za energijo.

Strokovno usposabljanje inštalaterjev poteka po programu, ki je sestavljen iz izobraževanja in ocenjevanja znanja iz Priloge 1 pravilnika. Izobraževanje traja najmanj 15 ur in je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. Po končanem izobraževanju se izda potrdilo o opravljenem izobraževanju, čigar oblika in vsebina sta določena v Prilogi 2 pravilnika.  

Inštalaterji, ki izpolnjujejo s pravilnikom predpisane pogoje glede izobrazbe in delovnih izkušenj ter so končali izobraževanje po tem pravilniku, lahko v nadaljevanju pristopijo k ocenjevanju znanja. Inštalaterju, ki uspešno opravi ocenjevanje znanja, izvajalec strokovnega usposabljanja izda potrdilo o strokovni usposobljenosti inštalaterja naprav. Potrdilo velja pet let od izdaje. Oblika in vsebina potrdila sta določena v Prilogi 3 pravilnika.

Izvajalec strokovnega usposabljanja vodi evidenco izvedenih usposabljanj. Nadzor nad izvajanjem pravilnika opravlja ministrstvo za infrastrukturo.

Pravilnik začne veljati 5. 2. 2021. Z dnem uveljavitve se preneha uporabljati Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije (Ur. l. RS, št. 20/13 in 17/14 – EZ-1).

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika