Novica

Izdan Pravilnik o študiji izvedljivosti postavitve fotonapetostne naprave

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je na podlagi Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE) izdalo pravilnik, ki določa podrobnejšo vsebino in metodologijo priprave študije izvedljivosti, ki se uporablja za dokazovanje obstoja izjeme od obvezne postavitve fotonapetostne naprave.

Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije (ZUNPEOVE) predpisuje prednostna območja umeščanja fotonapetostnih naprav, med katerimi so tudi strehe objektov in utrjene površine parkirišč na stavbnih zemljiščih, katerih tlorisna površina je 1.000 m2 ali več in se nahajajo na poselitvenih območjih, zlasti v mestih in drugih urbanih naseljih.

ZUNPEOVE določa, da obvezna postavitev in obratovanje fotonapetostnih naprav minimalne nazivne moči za novogradnje in rekonstrukcije ne velja v primeru, kadar postavitev fotonapetostnih naprav ni izvedljiva ali dopustna ob upoštevanju vrste ali namembnosti objekta, njegove lege ali osončenosti, možnosti priklopa na elektroenergetsko omrežje, ekonomske in tehnične izvedljivosti, zahtev varovanja kulturne dediščine, interesov nacionalne varnosti, obrambe in varstva pred nesrečami, zagotavljanja varnosti v prometu, upravljanja z vodami, varstva gozdov, zagotavljanja zelenih površin ter na naravi temelječih rešitev ali zahtev s področja ohranjanja narave.

Ekonomska in tehnična ne-izvedljivost je torej eden od ključnih razlogov, da fotonapetostne naprave ni potrebno postaviti. To se dokazuje z izdelavo študije izvedljivosti, ki obsega preverjanje izvedljivosti in ekonomičnosti različnih variant v idejni fazi ter vrednotenje stroškovnih in naložbenih kazalnikov ter predlogov najboljše variante.

Na podlagi 10. člena ZUNPEOVE minister, pristojen za energijo, s pravilnikom podrobneje predpiše vsebino, metodologijo priprave ter strokovno usposobljenost osebe, ki pripravi študijo izvedljivosti.

Izdan Pravilnik o študiji izvedljivosti postavitve fotonapetostne naprave določa podrobnejšo vsebino in metodologijo priprave študije izvedljivosti, ki se uporablja za dokazovanje, da pri novogradnjah, rekonstrukcijah in na obstoječih objektih obvezna postavitev fotonapetostne naprave na objekt, ekonomsko ali tehnično ni izvedljiva. Pravilnik določa tudi strokovno usposobljenost oseb, ki pripravijo študijo izvedljivosti.

Študija izvedljivosti postavitve fotonapetostne naprave vsebuje tehnično poročilo in grafične prikaze. Za namen izdelave študije je potrebno določiti vsaj dve naložbeni varianti namestitve fotonapetostne naprave. Za dokazovanje, da je naložbena varianta tehnično in ekonomsko izvedljiva, se izvede tehnična in ekonomska presoja. Tehnično in ekonomsko presojo naložbenih variant pripravijo strokovnjaki obeh področjih.

Pravilnik je objavljen v Uradnem listu RS, št. 52/2024.

Povezava na sprejet pravilnik

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika