Novica

Izdan Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev podzemnih elektroenergetskih vodov izmenične nazivne napetosti nad 1 kV do 400 kV

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Na podlagi tretjega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE) je ministrstvo za infrastrukturo izdalo pravilnik, ki določa tehnične pogoje za varno in ekonomično graditev ter varno, zanesljivo in nemoteno obratovanje, vzdrževanje in uporabo podzemnih elektroenergetskih vodov izmenične nazivne napetosti nad 1 kV do 400 kV. Določbe pravilnika se uporabljajo tudi pri vzdrževalnih delih v javno korist na področju objektov, naprav in omrežij za prenos in distribucijo električne energije.

Namen podzakonskega akta je zagotoviti kvalitetno graditev podzemnih visokonapetostnih vodov, ne glede na njihovo lastništvo. Opredeljene so minimalne zahteve za zagotavljanje ustrezne kvalitete, varnosti in zanesljivosti obratovanja elektroenergetskega sistema Slovenije. Skladno z razvojem tehnike in tehnologije pravilnik omogoča graditev na podlagi zadnjih spoznanj, sodobnih rešitev in standardov, ki se uvajajo kot obvezni za uporabo.

Pravilnik določa ključna načela graditve podzemnih elektroenergetskih vodov visoke napetosti. Upoštevano je načelo varnosti in zanesljivosti. Besedilo pravilnika se naslanja na standarde in dobre prakse, upoštevajoč veljavne zakone in podzakonske akte. Upoštevane so zahteve varnosti, učinkovitosti in predpisane kakovosti električne energije. Posebej pomembna je določitev zahtev za varno križanje, približevanje in vzporedni poteki z drugimi infrastrukturnimi objekti, komunalnimi vodi in napeljavami.

Približevanje in križanje podzemnih elektroenergetskih vodov z drugimi infrastrukturnimi vodi, objekti, stavbami in inštalacijami določa Priloga 1 pravilnika.

Pravilnik je objavljen v Uradnem listu RS, št. 42/2021, začne pa veljati 1. oktobra 2021.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika