Novica

Izdan Pravilnik o tehničnih zahtevah, ki se presojajo v postopku priključevanja proizvodnih naprav na distribucijsko omrežje

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo, pristojno za energijo, nadaljuje z ukrepi odprave administrativnih ovir za spodbujanje rabe obnovljivih virov in povečevanje samooskrbe z električno energijo. Na podlagi 139. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (ZOEE) je izdan pravilnik, ki določa tehnične zahteve, ki jih v postopku izdaje soglasja za priključitev ali spremembe soglasja za priključitev proizvodne naprave na distribucijsko omrežje presoja distribucijski operater.

Pravilnik se uporablja v postopku izdaje soglasja za priključitev ali spremembe soglasja za priključitev proizvodne naprave iz obnovljivih virov na distribucijsko omrežje električne energije v skladu s predpisom, ki ureja obratovanje distribucijskega omrežja električne energije - Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijski sistem električne energije (Ur. l. RS, št. 7/2021 in 41/2022).

Če v postopku izdaje soglasja ali spremembe soglasja za priključitve proizvodne naprave iz obnovljivih virov na omrežje distribucijski operater ugotovi, da priključitev proizvodne naprave želene delovne moči na distribucijsko omrežje zaradi neugodnih napetostnih razmer v omrežju ni mogoča, v okviru presoje posebnih pogojev za priključitev proizvodne naprave na omrežje iz poglavja V.6 Priloge 5 "Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije" predlaga tudi možnost uporabe hranilnika električne energije v kombinaciji z zmanjšano delovno močjo proizvodne naprave ali uporabe drugih tehnoloških rešitev, ki omogočajo komunikacijo med sistemom omrežja in sistemom uporabnika na način, da se oddaja delovne moči proizvodne naprave v omrežje prilagaja napetostnim razmeram v omrežju, z namenom, da se zagotovi stabilno in varno obratovanje omrežja.

Povezava na sprejet pravilnik

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika