Novica

Izdan Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev in obratovanje vtične proizvodne naprave na OVE

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo, pristojno za energijo, nadaljuje z ukrepi odprave administrativnih ovir za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije ter v času energetske draginje k povečevanju samooskrbe z električno energijo gospodinjskih odjemalcev. Na podlagi 32. člena Energetskega zakona (EZ-1) je izdan pravilnik, ki določa tehnične zahteve za priključitev in obratovanje vtične proizvodne naprave na obnovljive vire energije.

Nova ureditev predstavlja primeren ukrep za spodbujanje rabe OVE na ravni gospodinjstva.

Razvoj tehnike ter standardizacije na področju vtičnih proizvodnih naprav na obnovljive vire v Evropi in po svetu je napredoval do tolikšne mere, da se takšne proizvodne naprave, ki so izdelane v skladu s standardizacijo in tehnični predpisi, lahko uporabljajo v vsakem gospodinjstvu, ki ima pogoje za umestitev fotonapetostnega panela na balkon, teraso ali drugo ustrezno površino in je priključena v končni tokokrog gospodinjskega odjemalca (to pomeni v običajno gospodinjsko vtičnico) z vtičem.

Z urejanjem tehničnih zahtev za priključevanje in obratovanje vtičnih proizvodnih naprav na obnovljive vire (v nadaljevanju: vtična proizvodna naprava), ki so preko notranje inštalacije gospodinjskega odjemalca priključene na distribucijsko omrežje, se omogoča uporabo in obratovanje teh naprav ob upoštevanju zadnjega stanja tehnike in varnosti obratovanja naprav, ki ne ogroža življenja in zdravja ljudi.

Takšna rešitev bo pomagala gospodinjstvom, ki nimajo možnosti investicij v projekte samooskrbe, ki so skladno z veljavno nacionalno zakonodajo urejeni za zagotavljanje celoletnih potreb energije po principu individualne ali skupnostne samooskrbe.

Vtična proizvodna naprava mora izpolnjevati zahteve v skladu s veljavnimi pravili in harmoniziranimi standardi, ki so predpisani s Pravilnikom o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Ur. l. RS, št. 39/2016).

Skladno z novim pravilnikom je predpisana ureditev, da lahko vtična proizvodna naprava v distribucijsko omrežje električne energije v kateremkoli trenutku oddaja delovno moč, ki je enaka ali manjša od 600 W. Zaradi oddajanja viškov energije v omrežje gospodinjski odjemalec s strani sistemskega operaterja ne bo izključen iz omrežja. Ker se gospodinjski odjemalec ne šteje za proizvajalca električne energije, saj nima sklenjene pogodbe o prodaji, niti ni član bilančne skupine, se vsa v distribucijsko omrežje oddana energija ne evidentira na merilnem mestu gospodinjskega odjemalca in postane last operaterja.

Pravilnik predpisuje zahteve, ki jih mora gospodinjski odjemalec kot uporabnik naprave izpolniti pred začetkom obratovanja vtične proizvodne naprave. Štirinajst dni pred začetkom obratovanja je tako potrebno obvestiti distribucijskega operaterja z navedbo naslednjih podatkov: datum predvidene priključitve vtične proizvodne naprave; številka merilnega mesta; izjava o skladnosti proizvajalca naprave; kopija navodila za montažo in priključitev, iz katerega je razvidno, da vtična proizvodna naprava ustreza standardom.

Povezava na sprejet pravilnik

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika