Novica

Izdan Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je izdalo nov Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci, ki ga ureja Energetski zakon (EZ-1). Pravilnik je objavljen v Uradnem listu RS, št. 110/2022.

Pravilnik velja od 20. 8. 2022.

Skladno z 32. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE, 204/21 – ZOP in 44/22 – ZOTDS) minister, pristojen za energijo, s podzakonskim aktom predpiše vrsto podatkov, ki so mu jih dolžni sporočati izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci.

Namen pravilnika je zagotoviti učinkovito, zanesljivo in pravočasno posredovanje podatkov z uporabo spletne aplikacije za e-poročanje (portal EPOS), ki ga upravlja ministrstvo, pristojno za energijo.

Podrobnejši nabor podatkov, opredelitev zavezancev, periodika in roki za posredovanje podatkov, so opredeljeni v Prilogi, ki je sestavni del pravilnika. V prilogi je pregledneje prikazan nabor podatkov, ki jih zagotavljajo:

  • izvajalci energetskih dejavnosti iz področja obratovanja energetskih omrežij, poslovanja in naložbah v energetsko infrastrukturo (točka 1 priloge),
  • izvajalci energetskih dejavnosti iz področja električne energije (točka 2 priloge),
  • izvajalci energetskih dejavnosti iz področja naftnih derivatov (točka 3 priloge),
  • drugi zavezanci (točka 4 priloge).

Pravilnik zaradi ponovne regulacije cen določenih naftnih derivatov (NMB-95 in Dizel), ki velja od 21. 6. 2022, razširja obveznost tedenskega zagotavljanja podatkov s strani največjih distributerjev z naftnimi derivati za spremljanje maloprodajnih cen pogonskih goriv (bencinskega in dizelskega goriva), in sicer se bodo ti podatki od septembra 2022 dalje zbirali ločeno na bencinskih servisih na prometnih površinah avtocest in hitrih cest, kjer veljajo tržne cene in izven teh površin v notrajnosti države, kjer so cene regulirane.

Na podlagi Uredbe o nadomestilu za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter (Ur. l. RS, št. 50/202) izvajalci energetske dejavnosti proizvodnje električne energije iz proizvodnih naprav na veter, za posamezno vetrno elektrarno na območju posamezne občine zagotavljajo podatke o letni proizvodnji električne energije in inštalirani moči vetrne elektrarne.

Zaradi koriščenja administrativnih virov znotraj državne uprave za zagotavljanje podatkov za namene energetskega načrtovanja (letne energetske bilance, letna poročila družb) se ukinja obveznost zagotavlja teh podatkov s strani izvajalcev energetskih dejavnosti. Iz podobnega razloga se ukinja Eko sklad kot drugega zavezanca za poročanje podatkov.

Zaradi spremenjene zakonske podlage za zagotavljanje podatkov (Zakon o učinkoviti rabi energije - ZURE; Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije - ZSROVE) so iz novega pravilnika ukinja naslednje druge zavezance:

  • proizvajalci ali njihovi pooblaščene zastopniki ali uvozniki, ki dajejo na trg proizvode, povezane z energijo oziroma naprave za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije, in distributerji, ki omogočajo dostopnost teh proizvodov na trgu;
  • dobavitelji goriv, ki končnemu kupcu prodajajo tekoča goriva za uporabo v prometu;
  • upravljavci oziroma lastniki javnih parkirišč in parkirišč, ki so dostopna javnosti, ter parkirišč stavb oseb javnega sektorja.

in s tem povezane podatke glede:

  • energijske učinkovitosti proizvodov, povezanih z energijo oziroma naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije,
  • prodaje posameznih vrst goriv v cestnem prometu, njihove mešanice, strukturirano glede na kupce goriv,
  • priključnih mest za električna vozila in električne energije, ki je porabljena na teh polnilnih mestih.

Pravilnik vsebuje še manjše dopolnitve glede obveščanja o spremembah pri imenovanju odgovornih oseb zavezancev za poročanje (9. člen) in prilagoditve rokov dostave posameznih vrst podatkov za možnost pravočasne obdelave širokega obsega podatkov s strani ministrstva.

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Uradni list RS, št. 22/16, 24/16 – popr., 158/20 – ZURE in 121/21 – ZSROVE).

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika