Novica

Izdana novela Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 105. redni seji je na podlagi Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.

Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 44/2024.

Prispevek OVE+SPTE so dolžni plačevati vsi končni odjemalci, in sicer ločeno za električno energijo in za energijo iz fosilnih goriv ter za daljinsko toploto.

Za prehod na novo metodologijo obračuna omrežnine s 1. julijem 2024 je bilo predhodno potrebno določiti način določitve prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (v nadaljevanju besedila: prispevek OVE+SPTE) na način, da bodo končni odjemalci s prispevkom čim enakomerneje oziroma pravično obremenjeni.

Z namenom spodbujanja aktivnega odjema in ustrezne uporabe elektroenergetskega omrežja je v skladu z novo metodologijo za obračunavanje omrežnine obračunska moč določena glede na vnaprej dogovorjeno obračunsko moč in presežno obračunsko moč. Dogovorjeno obračunsko moč za posameznega končnega odjemalca določi elektrooperater vnaprej za posamezno koledarsko leto, in sicer za posamezen časovni blok v višji in nižji sezoni, ki je določena z novo metodologijo.

Skladno z uredbo je po novem za namen obračunavanja prispevka OVE+SPTE določenih sedem uporabniških skupin. Za vsako uporabniško skupino so opredeljene nove vrednosti ponderjev, pri čemer se za elektro-intenzivna podjetja, ki imajo skladno s priglašeno podporno shemo določene odpustke pri obračunavanju prispevka OVE+SPTE, določijo drugačne vrednosti ponderjev.

Za namen določitve in obračunavanja prispevka OVE+SPTE se uporabi:

  • dogovorjena obračunska moč časovnega bloka 1 v višji sezoni in časovnega bloka 2 v nižji sezoni za končne odjemalce, katerim se evidentirajo 15-minutne meritve prevzete električne energije,
  • obračunska moč, ki se uporablja za končne odjemalce, katerim se ne evidentirajo 15-minutne meritve prevzete električne energije.

Zaradi spodbujanja individualne in skupnostne samooskrbe tako po obstoječem sistemu samooskrbe (netmetering) kot tudi po novem sistemu samooskrbe se samooskrbnim gospodinjskim končnim odjemalcem določi prilagojen način obračunavanja prispevka OVE+SPTE. Ker bi se obstoječim samooskrbnim odjemalcem zaradi novega načina obračunavanja omrežnina lahko povečala, se s prilagojenim načinom obračunavanja prispevka OVE+SPTE prepreči dodatna obremenitev tistih gospodinjstev, ki bi poleg omrežnine in prispevka OVE+SPTE plačevali več.

Povezava na sprejeto uredbo

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika