Novica

Izdana uredba o določitvi cene električne energije za določene javne zavode

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 29. redni seji izdala Uredbo o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanje ter za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini.

Z ukrepom so pred visokimi cenami električne energije dodatno zaščiteni odjemalci, katerih delovanje bi bilo v tržnih pogojih ogroženo.

Vlada je že sprejela Uredbo o določitvi cen električne energije, s katero je določila najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno električne energije za gospodinjske in male poslovne odjemalce. Vlada je ob tem sprejela tudi Uredbo o določitvi mehanizma za oblikovanje cene električne energije za poslovne odjemalce, ki je zajela vse ostale odjemalce. Mehanizem uredbe za poslovne odjemalce sicer velja tudi za osebe javnega prava, a ta mehanizem cen ne zamejuje v zadostni meri. Ravno tako so osebe javnega prava zajete tudi v uredbi za gospodinjske in male poslovne odjemalce, a le v primeru, ko je priključna moč odjemnega mesta enaka ali manjša od 43 kW in je vsota priključnih moči vseh njihovih odjemnih mest v državi enaka ali manjša od 86 kW.

Zato je bilo potrebno sprejeti posebno uredbo, ki bo omejila ceno električne energije za nekatere osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanje ter za izvajalce socialno varstvenih storitev, katerih storitve bi v nasprotnem primeru lahko zaradi visokih cen električne energije lahko bile ogrožene.

Do ukrepov iz te uredbe so upravičeni nekatere osebe javnega prava, kot so npr. vrtci, šole, zdravstveni domovi in drugi javni zavodi, občine, drugi izvajalci javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, izvajalci socialno varstvenih storitev ter izvajalci socialno varstvenih programov ter programov v podporo družini. Sem sodijo na primer RTV, bolnišnice, kulturne ustanove, knjižnice, športne dvorane, visokošolski zavodi ter hospici, centri za izobraževanje in druženje, terapevtski centri, invalidska društva, ter drugi izvajalci socialno varstvenih programov in izvajalci programov v podporo družini. Uredba poleg javnih zavodov vključuje tudi zasebne izvajalce, ki javne programe izvajajo na podlagi koncesije ali dovoljenja za opravljanje storitev.

Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena za električno energijo brez vključenega DDV:

  • za višjo dnevno tarifno postavko (VT) znaša 0,20700 EUR/kWh,
  • za nižjo dnevno tarifno postavko (MT) znaša 0,14850 EUR/kWh,
  • za enotno tarifno postavko (ET) znaša 0,18600 EUR/kWh.

Regulacija cen bo v veljavi od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023. Omejitev cene iz te uredbe velja ne glede na morebitne predhodno podpisane pogodbe o dobavi za leto 2023.

Dobavitelj mora odjemalcem na zahtevo posredovati ponudbo in na njeni podlagi skleniti pogodbo o dobavi, vse skladno s pogoji iz te uredbe. S tem odjemalci ne izgubijo pravice do menjave dobavitelja.

Povezava na sprejeto uredbo

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika