Novica

Izdana uredba o določitvi cene zemeljskega plina iz sistema za določene javne zavode

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 29. redni seji izdala Uredbo o določitvi cene zemeljskega plina iz plinskega sistema za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanje, za izvajalce socialno varstvenih storitev ter za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini.

Z ukrepom so pred visokimi cenami zemeljskega plina dodatno zaščiteni odjemalci, katerih delovanje bi bilo v tržnih pogojih ogroženo.

Uredba določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno zemeljskega plina iz plinskega sistema prenosnega in distribucijskega omrežja za nekatere osebe javnega prava, kot so npr. vrtci, šole, zdravstveni domovi in drugi javni zavodi, občine, drugi izvajalci javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, izvajalci socialno varstvenih storitev ter izvajalci socialno varstvenih  programov ter programov v podporo družini, ki niso vključeni v veljavno regulacijo, kar pomeni, da so večji porabniki.

Sem sodijo na primer RTV, bolnišnice, kulturne ustanove, knjižnice, športne dvorane, visokošolski zavodi ter hospici, centri za izobraževanje in druženje, terapevtski centri, invalidska društva, ter drugi izvajalci socialno varstvenih programov in izvajalci programov v podporo družini. Uredba poleg javnih zavodov vključuje tudi zasebne izvajalce, ki javne programe izvajajo na podlagi koncesije ali dovoljenja za opravljanje storitev.

Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena zemeljskega plina znaša 0,095 EUR/kWh, v veljavi pa bo od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023. Omejitev cene iz te uredbe velja ne glede na morebitne predhodno podpisane pogodbe o dobavi za leto 2023.

Dobavitelji, ki od uveljavitve te uredbe dobavljajo zemeljski plin odjemalcem, za katere se uporablja ta uredba, ne smejo prenehati z dejavnostjo dobave tem kategorijam odjemalcev. Dobavitelji morajo naštetim odjemalcem na zahtevo posredovati ponudbo in na njeni podlagi skleniti pogodbo o dobavi, vse skladno s pogoji iz te uredbe. S tem odjemalci vseeno ne izgubijo pravice do menjave dobavitelja.

Povezava na sprejeto uredbo

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika