Novica

Izdana Uredba o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 31. redni seji sprejela uredbo, ki ureja določitev načina in postopka izplačila primernega nadomestila škode od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023, ki nastaja dobaviteljem električne energije. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS št. 4/2023.

Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (Ur. l. RS, št. 158/22) določa, da če vlada določi najvišjo ceno električne energije, plina ali toplote iz sistema daljinskega ogrevanja, lahko vlada dobaviteljem oziroma distributerjem toplote, ki bi jim ta ukrep povzročil občutno škodo, določi primerno finančno nadomestilo ali drug ukrep z učinkom primernega nadomestila škode.

Z omejitvijo drobnoprodajnih cen je vlada dobaviteljem povzročila škodo, saj je cene omejila na nižji nivo, kot bi ga verjetno dobavitelji določili sami glede na svoje nakupne in proizvodne stroške ter ceno in razmere na maloprodajnem in na veleprodajnem trgu.

Uredba ureja: način določitve primernega finančnega nadomestila ali drugega ukrepa z učinkom primernega nadomestila škode; pogoje in merila za upravičenost do nadomestila in drugega ukrepa; organ, ki nadomestila izplačuje; vir sredstev; način izplačila primernega nadomestila oziroma izvedbe drugega ukrepa z učinkom primernega nadomestila zaradi povzročitve občutne škode, ki nastane dobaviteljem električne energije zaradi uvedbe najvišje dovoljene drobnoprodajne cene električne energije v letu 2023 zaradi:

  • Uredbe o določitvi cen električne energije (Ur. l. RS, št. 95/2022 in 98/2022),
  • Uredbe o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja (Ur. l. RS, št. 167/2022),
  • Uredbe o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini (Ur. l. RS, št. 162/2022),
  • Uredbe o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za poslovne odjemalce (Ur. l. RS, št. 147/2022 in 154/2022).

Ugotavljanje upravičenosti in izplačevanje nadomestila za dobavitelje izvaja operater trga z električno energijo. Sredstva za izplačilo nadomestil zagotavlja ministrstvo, pristojno za energijo.

Povezava na sprejeto uredbo

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika