Novica

Izdana Uredba o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe OVE

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji 121. redni seji izdala Uredbo o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije. Kontaktno točko kot del dejavnosti centra za podpore ureja v letošnjem letu sprejet nov Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZRROVE). Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 50/2022.

Kontaktna točka bo usmerjala vlagatelja za projekte OVE pri postopkih pridobivanja dovoljenj in drugih aktov.

Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) v 51. členu ureja kontaktno točko in njene naloge z namenom, da se pomaga vlagatelju pri komuniciranju s pristojnimi organi v postopkih pri uresničevanju investicije v proizvodno napravo na obnovljive vire energije ter v hranilnike v povezavi s proizvodnimi napravami na obnovljive vire (projekti OVE).

Decembra 2018 je bila sprejeta prenovljena Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, ki ureja sistem „vse na enem mestu“ in od države članice zahteva, da vzpostavi eno ali več kontaktnih točk, ki vložniku pomagajo in ga usmerjajo v celotnem upravnem postopku.

Umeščanje v prostor, upravni in drugi postopki ter usklajevanje med različnimi organi za izdajo dovoljenj in drugih aktov, so največje ovire za uvajanje projektov OVE in višanje deleža OVE ter s tem doseganje nacionalnih ciljev – Slovenija bo morala v skladu s sprejetim Celovitim nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom doseči cilj 27 % delež OVE v bruto končni rabi energije do leta 2030. Ti postopki so kompleksni, dolgotrajni, med seboj prepleteni in povzročajo dodatne stroške investitorjem.

Kontaktna točka bo brezplačno in neodvisno opravljala naloge usmerjanja, informiranja in pomoči vlagatelju v projekt OVE, vse od trenutka vložitve zahteve do izdaje dokončne odločitve, vendar pa ne bo nastopala kot njegov zastopnik ali pooblaščenec v upravnem ali drugem postopku. Prav tako ne bo izvajala izbire konkretne tehnologije ali tehnike, izbire izvajalca, izračunov ekonomike projekta in sorodnih vsebinskih ter pravnih parametrov projekta OVE.

Kontaktna točka bo usmerjala vlagatelja pri postopkih pridobivanja dovoljenj in drugih aktov, ki se po nacionalnem pravu zahtevajo za projekte OVE in ki so potrebni za gradnjo, rekonstrukcijo, obnovo ali obratovanje proizvodne naprave in njihovo priključitev na omrežje ter v postopkih programov podpore.

Zaradi zagotavljanja preglednosti in učinkovitosti postopkov bo kontaktna točka zagotovila elektronsko poslovanje s prijavami in v ta namen vzpostavila informacijski sistem za podporo vlagateljem, ki bo povezljiv z ostalimi zbirkami podatkov, ki jih vodijo upravni in drugi pristojni organi.

Kontaktna točka bo sodelovala s pristojnimi organi, ki odločajo v postopkih za izdajo dovoljenj in drugih aktov, z namenom hitre in učinkovite izmenjave informacij v elektronski obliki o stanju vlog in drugih dokumentov, opozarjala bo na tek rokov in podobno. Upravni in drugi pristojni organi, ki odločajo v teh postopkih ter druge osebe, ki v teh postopkih sodelujejo, bodo kontaktni točki dolžni neodplačno predati podatke oziroma informacije, ki se nanašajo na projekte OVE.

Kontaktna točka bo za namene analize in optimizacije postopkov vsako leto izdelala letno poročilo o izvajanju njenih nalog ter ga poslala ministrstvu, pristojnemu za energijo. Letno poročilo bo vsebovalo tudi zaznane ovire in predloge za njihovo odpravo, izpostavilo trende ter druge posebnosti glede investiranja v projekte OVE in predloge izboljšav storitve kontaktne točke.

Naloge kontaktne točke bo skladno z 18. členom ZSROVE opravljala gospodarska družba, ki opravlja dejavnost centra za podpore. Kontaktna točka pa bo lahko sodelovala z lokalnimi energetskimi organizacijami z namenom približanja kontaktnih točk uporabnikom storitev. Naloge kontaktne točke se bodo financirale iz sredstev za podpore v skladu s 16. členom ZSROVE.

Zagotovitev strokovne pomoči kontaktne točke vložniku skozi celotne upravne in druge postopke za izdajo dovoljenj in drugih aktov ima pozitivne učinke na povečanje deleža OVE in s tem na doseganje zavezujočih nacionalnih ciljev.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2022 Portal Energetika