Novica

Izdana Uredba o dopolnitvi Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na včerajšnji 61. redni seji izdala Uredbo o dopolnitvi Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu. Uredba določa obveznost doseganja deleža OVE v prometu v letu 2021. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS št. 31/2021.

Energetski zakon v 380. členu določa, da morajo distributerji plinastih in tekočih goriv za promet dati v posameznem letu na trg biogoriva ali druge obnovljive vire energije za promet v predpisanem deležu, pri čemer Vlada z uredbo določi mehanizme in obveznosti za izpolnjevanje te zahteve.

Obveznost dajanja na trg biogoriv ali druge obnovljive vire energije za promet v predpisanem deležu ureja veljavna Uredba o obnovljivih virih energije v prometu, ki v 4. členu določa, da morajo distributerji goriv dosegati predpisan energijski delež obnovljivih virov energije v prometu v posamičnih letih 2017, 2018, 2019 ter 2020.  

Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov  v 25. členu določa, da morajo države članice zagotoviti, da delež energije iz obnovljivih virov v okviru končne porabe energije v prometnem sektorju, do leta 2030 doseže vsaj 14 odstotkov.

Predmetna direktiva je v postopku prenosa v nacionalni pravni red. Ker bo prišlo v obdobju do sprejetja nove zakonodaje na področju obnovljivih virov energije, ki bo prenovila mehanizme za doseganje deležev obnovljivih virov energije v prometu, do pravne praznine, je nujno zagotoviti kontinuiteto obveznosti doseganja predpisanega energetskega deleža obnovljivih virov energije tudi po letu 2020 in posledično dodati v okvir  4. člena Uredbe o obnovljivih virih energije obveznost primešavanja v letu 2021.

Uredba določa obveznost doseganja skupnega energijskega deleža OVE v prometu v letu 2021 v višini najmanj 10 %.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika