Novica

Izdana Uredba o DPN za rekonstrukcijo prenosnih plinovodov

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji seji sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu (DPN) za rekonstrukcijo prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34. Z DPN se načrtuje rekonstrukcija obstoječih prenosnih plinovodov, ureditev dostopnih poti in vodotokov, kabelska kanalizacija za varno delovanje plinovoda in postavitev opreme za geotehnično opazovanje.

Skupna dolžina predmetnih rekonstruiranih plinovodov je približno 31 km.

Trase prenosnih plinovodov potekajo na območjih Mestne občine Nova Gorica in občin Ajdovščina, Renče – Vogrsko, Šempeter – Vrtojba in Miren – Kostanjevica. Novi plinovodi potekajo vzporedno z obstoječimi prenosnimi plinovodi, ki se opuščajo, razen na območju akumulacije Vogršček, kjer novi plinovod M3R poteka južno od Vogrščka, in na območju Lemovščka.
 

Predmet rekonstrukcije je zamenjava nekaterih sekcij obstoječega prenosnega plinovoda s cevmi iste dimenzije, a z večjo debelino stene. S tem bodo, ob enakih ali celo manjših omejitvah za okolje, izpolnjeni pogoji za  uskladitev obratovalnega tlaka plinovodnih objektov z obratovalnim tlakom sistemskega operaterja sosednjega italijanskega prenosnega plinovodnega omrežja. Dosedanja tehnična zasnova obstoječih plinovodnih objektov je primarno omogočala pretok zemeljskega plina v smeri iz Italije proti Sloveniji, po rekonstrukciji pa bo možen pretok zemeljskega plina v obe smeri.


Uredba, s katero vlada sprejme DPN, daje v skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor podlago za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov na podlagi katerih se izda gradbeno dovoljenje.

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika