Novica

Izdana Uredba o enkratnem nadomestilu občini za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 96. redni seji na podlagi Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE) izdala uredbo, ki določa enkratno nadomestilo občinam za spodbujanje priključevanja vetrnih proizvodnih naprav. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 24/2024.

Skladno z 71. členom Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (ZUNPEOVE) lahko vlada za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav določi enkratno nadomestilo za občino, v kateri je postavljena nova vetrna proizvodna naprava. Vlada podrobneje predpiše višino in plačevanje enkratnega nadomestila nadomestila z uredbo.

Uredbe določa višino in plačevanje enkratnega nadomestila za občino za spodbujanje uvajanja novih vetrnih proizvodnih naprav ter namene, za katere ga lahko občina porabi.

Enkratno nadomestilo se občini izplača po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja, vezano pa je na inštalirano moč naprave. Ker je v ZUNPEOVE v prvem odstavku 71. člena tudi določeno, da se nadomestilo plača za nove postavljene proizvodne naprave, uredba določa, da se nadomestilo izplača za naprave, ki so priključene v omrežje.

Osnova za nadomestilo je vezana na inštalirano moč vetrne proizvodne naprave in znaša 200.000 EUR na 1 MW inštalirane moči proizvodne naprave. Nadomestila se bodo podeljevala za večje vetrne proizvodne naprave, čigar inštalirana moč je enaka ali večja od 1 MW. Za vetrne proizvodne naprave z inštalirano močjo, ki je manjša od 1 MW, občina ne bo upravičena do nadomestila.

Nadomestilo se plača iz sredstev za izvajanje podpor, s katerimi upravlja center za podpore.

Ker gre v primeru vetrnih proizvodnih naprav lahko tudi za vetrna polja, sestavljena iz več ločenih vetrnih generatorjev (oziroma vetrnic), obstaja verjetnost, da v okviru ene proizvodne naprave posamezne vetrnice stojijo na območju dveh ali več občin. V tem primeru so vse občine, na območju katerih stojijo vetrnice, upravičene do nadomestila, ki se odmeri v sorazmernem deležu glede na inštalirano moč posameznih vetrnic.

Uredba poleg predpisane višine nadomestila določa tudi, kako poteka plačevanje nadomestila ter namene, za katere občina lahko porabi sredstva. Občina prejeto nadomestilo lahko porabi za investicije in ukrepe za izboljšanje življenjskih pogojev in kakovosti življenja lokalnega prebivalstva.

Povezava na sprejeto uredbo

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika