Novica

Izdana Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na včerajšnji 43. redni seji izdala Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije, s katero se področje deklaracij in potrdil o izvoru vsebinsko nadgrajuje. Uredba je posodobljena ustrezno nadrejenim predpisom, upoštevana pa je tudi nova terminologija. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS št. 182/2020.

Z Uredbo o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije se na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) na podzakonski ravni konkretizira zahteve iz 2. oddelka V. poglavja tega zakona, zlasti pa se upoštevajo njegove spremembe in dopolnitve, ki so bile v ta akt vključene z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona.

Z uredbo se določajo pogoji in postopek za pridobitev deklaracije za proizvodne naprave, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov ali iz neobnovljivih virov ali v soproizvodnji z visokim izkoristkom, vsebina in način vodenja registra deklaracij za proizvodne naprave, nadzor nad proizvodnimi napravami z deklaracijo, izdajanje potrdil o izvoru električne energije, vodenju registra potrdil o izvoru, transakcije s potrdili o izvoru in sporočanje podatkov za izdajanje potrdil o izvoru.

Potrdilo o izvoru je obvezen dokument, ki ga je morala Republika Slovenija kot članica vpeljati v skladu z zakonodajo EU. Sistem potrdil o izvoru je bil vzpostavljen že leta 2006, na podlagi tedaj veljavnih direktiv, od leta 2011 dalje pa je sistem potrdil o izvoru usklajen z Direktivo o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov. Potrdila o izvoru ureja na področju spodbujanja uporabe energije iz obnovljivih virov tudi nova Direktiva 2018/2001, ki bo nadomestila direktivo 2009/28/ES, vendar pa na zakonski ravni ta akt še ni bil implementiran v slovenski pravni red (rok je do 30. junija 2021).

Z uveljavitvijo nove uredbe se preneha uporabljati Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije (Ur. l. RS, št. 8/09, 45/12 in 17/14 – EZ-1). EZ-1 je v prehodnih in končnih določbah predvidel njeno uporabo do sprejema nove uredbe.

Kot izpostavljeno se v uredbi spreminja pojem potrdila o izvoru, njegova definicija pa se širi. Slednje po novem omogoča izdajanje potrdil o izvoru ne le za električno energijo, ki je proizvedena iz OVE, ampak tudi iz drugih (konvencionalnih) virov. S to spremembo se ureditev giblje v smeri sistema popolnega razkritja (angl. »full disclosure«). Navedeno bo trgovcem omogočilo pripravo novih tržnih produktov, kupcem pa bo omogočilo dodatne možnosti glede izbire dobavitelja ali posameznega produkta, v oziru na njihov odnos do posameznega vira energije.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika