Novica

Izdana Uredba o javno-zasebnem partnerstvu pri gradnji fotovoltaičnih elektrarn na objektih Vojašnice Edvarda Peperka

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Vlada Republike Slovenije je na 43. redni seji izdala Uredbo o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta gradnje fotovoltaičnih elektrarn na objektih v upravljanju Ministrstva za obrambo, in sicer na objektih Vojašnice Edvarda Peperka v Ljubljani. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 39/2023.

Uredba določa vrsto javno-zasebnega partnerstva, in sicer gre za koncesijsko javno-zasebno partnerstvo, koncesijo storitve, ki je bilo določeno v skladu z ugotovitvami iz investicijskega programa ter ocene upravičenosti. Uredba predvideva, da je predmet koncesije izvajanje storitev zagotavljanja avtonomnega delovanja vojašnice in nadalje tudi pogodbenega zagotavljanja prihranka (primarne) energije v objektih Vojašnice Edvarda Peperka ter delna samozadostnost vojašnice iz naslova proizvodnje električne energije.

Uredba je temeljni okvir prihodnjega pogodbenega razmerja, natančnejša opredelitev vseh sestavin pogodbenega razmerja pa bo izvedena v okviru koncesijske pogodbe.

S predlagano uredbo se torej urejajo predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja in uporabnikov objekta, postopek izbire zasebnega partnerja ter druge sestavine razmerja javno-zasebnega partnerstva, ki so v skladu z določbami Zakona o javno-zasebnem partnerstvu predmet urejanja s koncesijskim aktom. Uredba ureja tudi bistvene dele postopka izbire koncesionarja ter predvideva klasične oblike prenehanja koncesijskega razmerja, in sicer prenehanje koncesijske pogodbe, odkup koncesije ali prevzem koncesije.

Vir: MO


© 2012 - 2024 Portal Energetika