Novica

Izdana Uredba o načinu dodeljevanja finančnih spodbud ukrepom za spodbujanje prehoda na alternativna goriva v prometu

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada Republike Slovenie je na 79. redni seji izdala uredbo, ki določa pravila in način dodeljevanja finančnih spodbud za ukrepe spodbujanja prehoda na alternativna goriva v prometu. Predpis določa vrste upravičenih naložb in stroškov, pogoje in merila za izbor, vrste spodbud in upravičence ter postopke evidentiranja, spremljanja in poročanja.

Z uredbo se vzpostavlja pravna podlaga za dodeljevanje nepovratnih sredstev za naložbe v razvoj področja uporabe alternativnih goriv v prometu. Ključna je zlasti pravna ureditev dodeljevanja državnih pomoči in pomoči de minimis gospodarskim subjektom. V preteklosti jebila to največja ovira pri črpanju evropskih sredstev v okviru evropske kohezijske politike (OP EKP 2014-2020) na področju alternativnih goriv. Sprejem uredbe je nujen, sicer koriščenje evropskih sredstev (vozila na alternativna goriva in infrastruktura za alternativna goriva v prometu), kot izhaja iz že sprejetega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 in Načrta za okrevanje in odpornost, ne bo mogoče zagotoviti.

Uredba določa splošne in posebne pogoje dodeljevanja javnofinančnih sredstev za ukrepe, ki izboljšujejo okoljske in energetske parametre delovanja prometnega sektorja na podlagi 42. člena Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu. Ureja način dodeljevanja spodbud, vrste upravičenih naložb in stroškov, merila za izbor, višino in vrsto spodbud, upravičence, postopek evidentiranja, spremljanja in poročanja v zvezi z državnimi pomočmi in pomočmi po pravilu »de minimis« ter drugimi spodbudami, ki nimajo elementov državnih pomoči ali pomoči »de minimis« (naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva ter storitve, s katerimi se ne izvajajo gospodarske aktivnosti).

Poleg državnih pomoči in pomoči de minimis se s to uredbo ureja tudi način dodeljevanja ter vrste spodbud za prehod na alternativna goriva, ki se bodo dodeljevale fizičnim osebam (državljanom) ter investicijski transferji občinam.

Vir: MOPE


© 2012 - 2023 Portal Energetika