Novica

Izdana Uredba o naložbeni pomoči za uvajanje energije iz obnovljivih virov

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji 55. redni seji izdala Uredbo o pomoči za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov, shranjevanja in toplote iz obnovljivih virov. Uredba določa finančne naložbene pomoči za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov in njenega shranjevanja, način dodeljevanja nepovratnih sredstev, tehnične specifikacije, pogoje za njihovo dodelitev in vrste dokazil za njihovo izkazovanje, upravičence do finančnih pomoči, intenzivnost in vrsto pomoči, poročanje ter spremljanje izvajanja ukrepa.

Nove investicijske spodbude bodo na voljo jeseni.

Evropska komisija je sprejela Začasni okvir za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini, katerega namen je državam članicam omogočiti, da odpravijo pomanjkanje likvidnosti, s katerim se soočajo podjetja, ki jih je neposredno ali posredno prizadela resna motnja v gospodarstvu, povzročena z rusko vojaško agresijo proti Ukrajini. Za zmanjšanje odvisnosti od uvoza ruskih fosilnih goriv in razširitev razpoložljivosti energije iz obnovljivih virov se določa začasni ukrep finančne pomoči za spodbujanje električne energije iz obnovljivih virov, shranjevanja električne in toplotne energije ter toplote iz obnovljivih virov, ki se dodeljujejo kot državne pomoči v skladu s sprejetim začasnim okvirom.

Po sprejemu Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (ZNPOVCE), ki v 6. členu predstavlja podlago za uporabo začasnega okvira, se s to uredbo in skladno z začasnim okvirom ureja način, postopek in pogoje dodeljevanja pomoči, vrste energetskih tehnologij proizvodnih naprav, omejitve inštalirane moči za določene proizvodne naprave, vrste upravičencev do pomoči, intenzivnost in višino pomoči, poročanje ter spremljanje izvajanja ukrepa.

Do pomoči bodo upravičene investicije v nove proizvodne naprave glede na inštalirano moč in za različne tehnologije za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, shranjevanje električne energije in toplote ter proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije, in sicer:

  • proizvodnjo električne energije iz fotonapetostne ali druge sončne energije, geotermalne energije in vodne energije z inštalirano močjo enako ali manj od 1 MW oziroma enako ali manj od 6 MW, če je proizvodna naprava v stoodstotni lasti malih ali srednjih podjetij ali skupnosti na področju energije iz obnovljivih virov, ki je pravna oseba (v nadaljnjem besedilu: skupnost OVE);
  • proizvodnjo električne energije iz vetrne energije z inštalirano močjo enako ali manj od 1 MW oziroma enako ali manj od 18 MW, če je proizvodna naprava v stoodstotni lasti mikro in malih podjetij ali skupnosti OVE;
  • soproizvodnjo električne energije in toplote iz lesne biomase, geotermalne energije, bioplina, deponijskega plina in plina, pridobljenega z napravami za čiščenje odplak;
  • proizvodnjo toplote iz lesne biomase, energije okolice, sončne in geotermalne energije, vključno s toplotnimi črpalkami.

V okviru teh projektov je lahko vključeno tudi shranjevanje električne ali toplotne energije.

Upravičenci za dodelitev pomoči so pravne osebe, zadruge, fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost, in samoupravne lokalne skupnosti.

V uredbi je intenzivnost pomoči za projekte omejena na 45% skupnih stroškov projekta, pri čemer se intenzivnost pomoči lahko poveča za 20 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno malim podjetjem, oziroma za 10 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno srednjim podjetjem. Dodajamo pojasnilo, da bodo, kljub tem izraženim maksimalnim pomočem, višine spodbud po posameznih tehnologijah določene konkurenčno in pri večini tehnologij ne bodo dosegale omenjenih vrednosti. Končna vrednost višine pomoči po posameznih tehnologijah bo na podlagi referenčnih skupnih stroškov projekta za posamezne tehnologije in vrste proizvodnih naprav določena v javnem pozivu.

Pomoč na javnem pozivu se bo dodeljevala za projekte, za katere so se dela začela od 9. marca 2023 in še niso dokončana ali proizvodna naprava ne obratuje ali ni priključena na omrežje do uveljavitve te uredbe. Proizvodna naprava lahko začne obratovati ali je priključena na omrežje takoj po uveljavitvi te uredbe.

Za podpore bo na voljo 150 milijonov EUR, javni poziv pa bo pripravljen predvidoma v mesecu septembru 2023, izvajal ga bo Center za podpore Borzen d.o.o.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika