Novica

Izdana Uredba o podelitvi rudarske pravice v pridobivalnem prostoru Laharna 2 v občini Cerkno

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na včerajšnji 37. redni seji izdala Uredbo o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Laharna 2 v občini Cerkno. Uredba se izdaja na podlagi drugega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije in prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (ZRud-1). Uredba bo objavljena v Uradnem listu RS.

Rudarska pravica za izkoriščanje je pravica, ki se jo pridobi na podlagi izdanega rudarskega koncesijskega akta s koncesijo za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine na določenem pridobivalnem prostoru. Rudarski koncesijski akt je predpis, ki predstavlja odločitev Republike Slovenije, da bo proti plačilu in pod določenimi pogoji podelila koncesijo za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine določeni pravni ali fizični osebi na določenem pridobivalnem prostoru.

Vlada izdajo uredbo na podlagi izrecnega pooblastila iz 35. člena Zakona o rudarstvu, ki določa, da rudarski koncesijski akt izda vlada na predlog ministrstva, pristojnega za rudarstvo. Ministrstvo za infrastrukturo, ki je pristojno za rudarstvo, bo po uradni dolžnosti po objavi uredbe v Uradnem listu Republike Slovenije izdalo v uredbi navedenemu nosilcu rudarske pravice odločbo o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.

Predmet rudarske pravice je izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v količini 1.073.900 kubičnih metrov v raščenem stanju, površinskega kopa s površinskim izkoriščanjem mineralne surovine v etažah brez razstreljevanja.

Uredba določa podelitev rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine v pridobivalnem prostoru Laharna 2 v občini Cerkno s površino 5,9043 hektara pravni osebi RASPET  d.o.o., Bukovo 67, Cerkno za obdobje 40 let.

Sklepanje koncesijske pogodbe se skladno z Zakonom o rudarstvu začne na predlog imetnika odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice. Po sklenitvi koncesijske pogodbe bo nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zavezan plačevanju rudarske koncesnine in rezerviranih sredstev za sanacijo. Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem uredbe bo izvajala rudarska inšpekcija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika