Novica

Izdana Uredba o podelitvi rudarske pravice v pridobivalnem prostoru Laže II v Občini Divača

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji 32. redni seji izdala Uredbo o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Laže II v Občini Divača. Uredba se izdaja na podlagi drugega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije in prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (ZRud-1). Uredba bo objavljena v Uradnem listu RS.

Rudarska pravica za izkoriščanje je pravica, ki se jo pridobi na podlagi izdanega rudarskega koncesijskega akta s koncesijo za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine na določenem pridobivalnem prostoru. Rudarski koncesijski akt je predpis, ki predstavlja odločitev Republike Slovenije, da bo proti plačilu in pod določenimi pogoji podelila koncesijo za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine določeni pravni ali fizični osebi na določenem pridobivalnem prostoru. Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, predlaga vladi izdajo rudarskega koncesijskega akta na podlagi vloge pravne ali fizične osebe o zainteresiranosti za podelitev rudarske pravice za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine na določenem pridobivalnem prostoru.

Koncesija za izkoriščanje se za določeni pridobivalni prostor podeli na podlagi poprej izdanega rudarskega koncesijskega akta in na njegovi podlagi izvedenega javnega razpisa za izbor nosilca rudarske pravice za izkoriščanje. Koncesija za izkoriščanje se lahko podeli tudi brez javnega razpisa in samo na podlagi prej izdanega rudarskega koncesijskega akta za določeni pridobivalni prostor pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje določene pogoje.

V zadevnem primeru je pravna oseba KOLEKTOR CPG d.o.o., Kromberk, Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica, na Ministrstvo za infrastrukturo, podala vlogo za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec (v količini 2.620.800 kubičnih metrov v raščenem stanju) v pridobivalnem prostoru Laže II (s površino 21,0562 hektara do k. +650 m nadmorske višine) v občini Divača, za obdobje 15 let.

Vlada izdajo uredbo na podlagi izrecnega pooblastila iz prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu, ki določa, da rudarski koncesijski akt izda vlada na predlog ministrstva, pristojnega za rudarstvo. Ministrstvo za infrastrukturo, ki je pristojno za rudarstvo, bo po uradni dolžnosti izdalo v tej uredbi navedenemu nosilcu rudarske pravice odločbo o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje, po objavi uredbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Izbrani nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora nato na Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, podati predlog za sklenitev koncesijske pogodbe. Čas veljavnosti rudarske pravice začne teči z dnem, ko koncesijsko pogodbo podpišeta pogodbeni stranki.

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem uredbe bo izvajala rudarska inšpekcija.

Podrobnosti:

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika