Novica

Izdana Uredba o podelitvi rudarske pravice v pridobivalnem prostoru Lipica v občini Sežana

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na včerajšnji 37. redni seji izdala Uredbo o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Lipica I/2 v občini Sežana. Uredba se izdaja na podlagi drugega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije in prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (ZRud-1). Uredba bo objavljena v Uradnem listu RS.

Rudarska pravica za izkoriščanje je pravica, ki se jo pridobi na podlagi izdanega rudarskega koncesijskega akta s koncesijo za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine na določenem pridobivalnem prostoru. Rudarski koncesijski akt je predpis, ki predstavlja odločitev Republike Slovenije, da bo proti plačilu in pod določenimi pogoji podelila koncesijo za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine določeni pravni ali fizični osebi na določenem pridobivalnem prostoru.

Vlada izdajo uredbo na podlagi izrecnega pooblastila iz 35. člena Zakona o rudarstvu, ki določa, da rudarski koncesijski akt izda vlada na predlog ministrstva, pristojnega za rudarstvo. Ministrstvo za infrastrukturo, ki je pristojno za rudarstvo, bo po uradni dolžnosti po objavi uredbe v Uradnem listu Republike Slovenije izdalo v uredbi navedenemu nosilcu rudarske pravice odločbo o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.

Predmet rudarske pravice je izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v količini 787.331 kubičnih metrov v raščenem stanju. Uredba določa podelitev rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine v pridobivalnem prostoru Lipica I/2 v občini Sežana s površino 13,2943 hektara pravni osebi MARMOR, Sežana d.d. za obdobje 40 let.

Sklepanje koncesijske pogodbe se skladno z Zakonom o rudarstvu začne na predlog imetnika odločbe o izbiri nosilca rudarske pravice. Po sklenitvi koncesijske pogodbe bo nosilec rudarske pravice za izkoriščanje zavezan plačevanju rudarske koncesnine in rezerviranih sredstev za sanacijo. Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem uredbe bo izvajala rudarska inšpekcija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika